Описание на програмата

Националната програма „Управленски умения” е предназначена за млади политически лидери от парламентарно представени партии в България, представители на централната и местна администрация, обществени лидери от граждански организации и професионални сдружения, които работят в приоритетни стратегически области като образование, здравеопазване, социална политика, екология, енергетика, съдебна система, местно самоуправление и гражданско участие.

Основната цел на програмата е развитието й като ясен и точен механизъм за свързване на различните части на политическото пространство едни с други, както и на политическото и гражданското. Тя е място за трансфер на знания и умения и развитие на стратегическо мислене. Програмата е насочена към формирането на нов тип политическа и гражданска култура у младите лидери и утвърждаването на морални принципи за тяхното настоящо и бъдещо развитие.

Началото на Националната програма е поставено през 2002 година. Уникална като концепция не само за България, програмата обучава бъдещите създатели и изпълнители на обществени политики, подготвя ги с визия, знания и отговорност за ефективно управление и лидерство, основани на върховенството на закона, спазване на човешките права, отчетност и открит диалог.

Националната програмата „Управленски умения” е програма за политически мениджмънт и публични политики и съчетава няколко елемента:

  1. представяне на основни политически концепции и платформи
  2. анализ на съвременната ситуация и актуалните теми за обществото
  3. търсене на решения на наболели проблеми, които могат да се приложат в практиката.
  4. поведенчески тренинги, които изграждат основни лидерски умения

Програмата се основана на баланса между теоретичното и практическото, между основните и ad-hoc темите от обществено-политическия живот на страната, развитието на Европа и света.

Обучението се провежда под формата на серия от четири 4-дневни семинара годишно в периода март – септември. Заключителният пети семинар се организира от Съвета на Европа под формата на Световен форум по демокрацията и се провежда в Страсбург през ноември. Част от обучението е и посещение в европейски институции в Брюксел. От 2002 г. досега над 800 души са завършили програмата. Много от тях заемат ключови позиции в политически партии, правителствени институции и граждански организации и продължават активно да се включват в различните дейности на училището.

Цели на програмата

  • Очертаване на моралните принципи, върху който трябва да стъпва съвременната политика, отчитайки смяната на генерациите в българския политически живот и възможността училището да предложи своите виждания за етичните правила на политическо поведение и говорене,
  • Извеждане като доминанта правенето на политики на базата на доказателства, вземане на решения „отвъд мандата” както на местно, така и на национално равнище и стимулиране предприемането на стратегически политически действия
  • Изграждане на капацитет от знания и умения на младите лидери за активно участие в европейските политически дебати, при формирането на европейския дневен ред
  • Развитие на иновациите, мрежовите комуникации, онлайн методите за обучение и работа, като дългосрочно стратегическо предимство на младия лидер

Участници и критерии за участие

Програмата е предназначена за млади политически лидери от парламентарно представените партии в страната, представители на държавната и общинската администрация, на неправителствени организации и професионални сдружения. Училището за политика “Димитър Паница” подбира участниците в програмата така, че да осигури баланс по пол, възраст, професионален профил, регионален признак. Във всеки випуск се търси и баланс между представителите на политическите партии и гражданското общество, като между 60% и 70% от участниците са от политически партии, а между 30 и 40% – от граждански организации. Критериите за участие и процедурата за кандидатстване можете да прочетете тук.

Методи на обучение и преподаватели

Обучението е интензивно и интерактивно, а усвояването на нови знания, умения, ценности и поведение става чрез създаване на обучителна среда, която насърчава активното включване на участниците и ги превръща в съавтори на учебния процес. Обучаваните получават възможност да изследват различни гледни точки и да участват в информиран публичен дебат. Обучението включва разнообразие от формати: лекции, дискусии, панелни обсъждания, участие в симулации, ролеви игри и работа по казуси, тренинги на открито, групови домашни работи и индивидуален заключителен материал.

Във всеки курс са обособени панели за работа в малки групи по развиване и усъвършенстване на умения. Специфични умения се тренират също и в работа по определени проблеми, представени по време на дискусиите и лекциите.

Преподаватели в програмата са водещи български и чуждестранни експерти, обществени фигури, политици. По-голямата част от тях имат значим практически опит в сферите, в които преподават. Работата в малки групи се подпомага от професионални модератори, експерти в групово-динамичен тренинг.

Сертификати

При успешно завършване на Националната програма, всеки участник получава сертификат, издаден от Българското училище за политика „Димитър Паница“ и Съвета на Европа.

Финансиране

Националната програма „Управленски умения” се осъществява с финансовата подкрепа на Съвета на Европа. От създаването й до момента партньори на програмата са били още Народното събрание на Република България, Холандското Министерство на външните работи чрез програма МАТРА, Министерството на външните работи на Норвегияфондация „Америка за България”.

Резултати

Всяка учебна година Българското училище за политика “Димитър Паница” прави оценка на Националната си програма “Управленски умения”. Оценката е на три нива – равнището на знанията на випуска, развитието на уменията на участниците и удовлетвореността на групата от програмата. Тя подпомага цялостния процес на програмиране и подобрява ефективността на обучението.

Методология

КАНДИДАТСТВАНЕ