Чисти решения за мръсния въздухБългарско училище за политика "Димитър Паница"

ул. Цар Шишман 17
1000
София
България

+359 2 952 68 82
+359 2 851 93 46

Web Site :  http://www.schoolofpolitics.org

Пишете ни на : office@schoolofpolitics.org


„Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Българско училище за политика „Димитър Паница” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“