Чисти решения за мръсния въздух


Материали


АНАЛИЗ НА ОБУЧИТЕЛНИТЕ НУЖДИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБУЧИТЕЛНАТА ПРОГРАМА  ПО ПРОЕКТ "ЧИСТИ РЕШЕНИЯ ЗА МРЪСНИЯ ВЪЗДУХ"„Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Българско училище за политика „Димитър Паница” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“