шаблоны joomla

Архив проекти

Българското училище за политика „Димитър Паница" и Посолството на Република Франция в София организират кръгла маса на тема „Как съвместната работа между всички заинтересовани страни в сферата на иновациите може да доведе до икономически растеж и да намали ефектите от промените в климата?" Събитието ще се състои на 12.11.2015 от 18:30 часа във Френския културен институт.

Повече информация за проекта можете да намерите тук

 

Независимо че законодателството в Мароко въвежда квоти за участие на жените в органите на законодателната и изпълнителната власт, пред активното им включване в обществено-политическия живот все още стоят редица предизвикателства. Целта на проекта „Овластяване на жените – активни участнички в политиката и процеса на вземане на решения в Мароко" е да подкрепи жените, които вече са тръгнали по този път и да им вдъхне увереност за важността на тяхното участие. Проектът се финансира от Международната организация на франкофонията.

През първата година на проекта беше направено документално проучване на женското участие в политическия и обществения живот, което анализира извършените към момента марокански и международни изследвания. Бяха определени организациите, които работят в сферата на женското участие – неправителствени сдружения, женски крила на политически партии, медии, с представителите на които беше проведена фокус-група за предизвикателствата пред включването на жените в политиката и гражданския сектор. Целта на фокус-групата беше да тества и допълни изводите от проучването.

 На база на анализите през втората година на проекта ще бъде направена обучителна матрица, която да обхване знанията и уменията, необходими за изграждане на капацитет в неправителствените организации, които се занимават с женски въпроси, както и в женските крила на политическите партии. Матрицата ще е основата за създаването на  три взаимосвързани обучителни програми, които ще комбинират лекции и практически казуси в области, ключови за овластяване на жените. Към програмите ще бъде изработен и наръчник с обучителни материали за обучители.

 

Лятна академия за укрепване на демокрацията в Евро-средиземноморския регион ще събере на една маса изявени млади лидери на възраст 25-40 години, завършили Националните програми на  Българското училище за политика “Димитър Паница”, Тунизийското училище за политика и Гражданското училище за политически науки в Мароко. Тя се осъществява с подкрепата на Южна програма 2 „Към укрепено демократично управление в Южното Средиземноморие” (2015-2017), която е финансирана от Европейския съюз и се реализира от Съвета на Европа. Основната цел на академията е да подкрепи протичащите демократични реформи в Южното Средиземноморие чрез споделянe на опит и сътрудничество между активни участници в политическия живот на държавите от региона и ЕС. Водещата тема на тазгодишното издание е „Сигурност и култура”. Обучението ще се проведе в България от 2 до 7 юни 2015 година.

Повече информация за проекта можете да намерите тук

 

Лятната академия за укрепване на демокрацията в Евро-средиземноморския регион е инициатива на Българското училище за политика "Димитър Паница", която се организира със съдействието на   Тунизийското училище за политика и Гражданското училище за политически науки в Мароко.Основната цел на Лятната академия е да подкрепи протичащите демократични реформи в Южното Средиземноморие чрез споделянe на опит и сътрудничество между активни участници в политическия живот на държавите от региона и ЕС. Тя  събра на една маса изявени млади лидери на възраст 25-40 години от Мароко, Тунис и България, насърчи конструктивния трансграничен диалог и спомага създаването на международна мрежа от млади лидери от политическите партии и гражданския сектор от Северна Африка и Европа. Всички участници в Лятната академия са завършили националните програми на едно от трите училища и са членове на глобалната мрежа на завършили училища за политика под патронажа на Съвета на Европа.Лятната академия се подкрепя от Южна програма 2 „Към укрепено демократично управление в Южното Средиземноморие" (2015-2017), която е финансирана от Европейския съюз и се реализира от Съвета на Европа. Настоящата Лятна академия е логично продължение на успешните издания,проведени през 2014 и 2015 г. Водещата тема на тазгодишното издание на Лятната академия е„Демокрация и образование".


Повече информация за проекта можете да намерите тук

 

Обучението е съвместна инициатива на Българско училище за политика „Димитър Паница” и украинското училище и се осъществява с финансовата подкрепа на  Мрежата на училищата за политически науки към Съвета на Европа.  То се проведе в София, България, в периода 1 – 7 декември 2014 г. и в него участваха 6 завършили Украинското училище за политически науки. Използван бе методът за интензивно обучение на възрастни.

Целта на проекта е да предаде тринадесетгодишния опит на Българското училище в областта на обучението на политически и граждански лидери и да подпомогне методологически Украинското училище за политически науки.  

Повече информация за обучението можете да намерите тук

 

В рамките на проекта ще бъде създаден „Гражданомер" - интерактивна интернет страница, свързана с основните граждански и политически права, гарантирани от българското законодателство. Под формата на поредица от тестове, всеки, който има желание, ще може да провери наясно ли е как функционират институциите у нас, знае ли какви са правомощията на президента, министър-председателя и народните представители, познава ли механизмите на съдебната власт, формите на гражданско участие в изработването на публични политики, правата и задълженията си като избирател... Попълнилите тестовете ще виждат както собствените си резултати, така и верните отговори на въпросите, които са сбъркали.

Целта на проекта е да измери равнището на знанията на хората за техните граждански права и да засили желанието им за активно участие в процеса на вземане на решения. Получените данни за степента на познаване на функционирането на управлението и възможностите гражданите да влияят върху националните и местни политики ще станат основа за бъдещи проекти за повишаване на информираността и гражданско образование.

Проектът е насочен към активните хора, които получават информация и знания от интернет. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Съвета на Европа.

 

Целта на проекта е да анализира обществената среда като стъпва на експертното знание и професионален опит на завършили Българското училище за политика "Димитър Паница". Той е насочен към цялата общност на завършилите БУП. Това са над 600 човека, които се занимават професионално с политика, представители на неправителствения сектор и браншови организации, магистрати. Това са лидери на общественото мнение, които могат пряко и косвено да влияят на публичните политики и процесите в обществено-политическия живот.

На базата на анализа на обществената среда и нейните дефицити ще бъдат определени три ключови области, които са проблемни за България. Те ще бъдат проучени задълбочено, а екипи от завършили училището, които ще работят по проблемите, ще предложат мерки за преодоляване на недостатъците и политики за реформи. Трите ключови области и перспективите за развитието им ще бъдат обсъждани както със завършилите, така и с настоящите участници в Националната програма „Управленски умения". Анализът ще помогне за развитие на програмите за обучение на БУП, както и за усъвършенстване на работата на училището с общността на завършилите.

Проектът се осъществява от Българското училище за политика „ Димитър Паница" с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България" и ще продължи 21 месеца.

 

„Европа и аз" е проект на Българското училище за политика „Димитър Паница", чиято цел е да повиши информираността и заинтересоваността на българската публика за ролята и работата на Европейския парламент.Проектът се осъществява с подкрепата на Европейския парламент и ще продължи до края на юни 2017 г. Целевата група на проекта е младежи между 16 и 29 години.

Проектът предвижда дебати между евродепутати и младежи в три български университета по теми като „Ролята на свободните медии в европейския контекст", "Новите технологии и влиянието им върху живота и работата на хората", както и „Готови ли сте за собствен бизнес". По време на срещите българските евродепутати ще формулират посланията си в контекста на възможностите и перспективите, които предоставя Европейския съюз за младите хора.

Български евродепутати ще бъдат поканени да споделят своите приоритети и в рамките на Националната програма "Управленски умения" на БУП.

В началото на пролетта ще се проведе фотоконкурс за младежи на тема „Това е моята Европа". Професионално жури ще оцени творбите на младите фотографи, а най-добрите снимки ще бъдат показани на специална изложба.

Финалното събитие по проекта ще е дискусия „Ще гласувам ли на евроизборите и защо?". На него евродепутати ще отговарят на въпросите на младите хора.

Повече информация можете да прочетете тук.

 

Проектът „Техническа помощ за Тунизийското училище за политика“ се финансира от Международната организация на франкофонията. Неговата цел е да запознае екипа на Тунизийското училище с методологията и добрите практики, използвани от Българското училище за политика в обучението на млади политически и граждански лидери, като така подпомогне изграждането на училището в Тунис като авторитетна обучителна организация.

 

Целта на проекта е да увеличи информираността и да подобри капацитета за адаптиране към ефектите от климатичните промени чрез анализ на местни условия и причини за възникване на бедствени ситуации в населените места, проучване на работещи механизми за информиране и обучение на хората и чрез дейности за повишаване ролята на медиите.

С препоръки, базирани на анализите, ще бъдат подпомогнати местните власти да подобрят управленските си практики, като се насърчи участието на граждани в прилагане на политики за балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. Проектът е насочен към местните общности, младежите и вземащите решения, както и към медиите като ключов фактор за повишаване на обществената информираност.

Проектът се осъществява от фондация „ЕкоОбщност" и Българското училище за политика "Димитър Паница" и се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

eea_grants_5

 

 

 

 

Целта на проекта е да подпомогне активното включване на ромската общност в изработването на публични политики и процесите на вземане на решения, като създаде условия младите роми публично да поставят проблемите си и да търсят решения за тях.

Проектът е свързан с идентифициране на причините за ниското равнище на гражданско участие на ромската общност, с определяне на необходимите знания и умения, които ще помогнат за преодоляването им и ще насърчат гражданското участие, и с обучение на ромски младежи, които са лидери на обществено мнение. Целта е младежите да пренесат придобитите знания и умения към останалите членове на общността си и да съдействат за позитивни промени в нея. Обучаваните роми ще разработят и ще представят публично нефинансови проекти, свързани с важни проблеми за общността. Младежите ще работят с помощта на ментори – българи и роми, утвърдени политически и граждански лидери. Обучаваните младежи от различните региони в страната ще създадат мрежа, чиято основна цел е да обменя опит и експертиза при решаването на ромските проблеми и насърчаване на гражданското участие. Проектът се осъществява от Сдружение„Нов път” и Българското училище за политика “Димитър Паница” и се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Покана за кандидатстване Програмата за активно гражданско включване и развитие на лидерски умения за млади роми.

eea_grants_5

 

 

 

 

 

 


 

Независимо че законодателството в Мароко въвежда квоти за участие на жените в органите на законодателната и изпълнителната власт, пред активното им включване в обществено-политическия живот все още стоят редица предизвикателства. Целта на проекта „Овластяване на жените – активни участнички в политиката и процеса на вземане на решения в Мароко" е да подкрепи жените, които вече са тръгнали по този път и да им вдъхне увереност за важността на тяхното участие. Проектът се финансира от Международната организация на франкофонията.

В рамките на проекта ще бъде направено документално проучване на женското участие в политическия и обществения живот, което ще анализира извършените към момента марокански и международни изследвания. Ще бъдат определени организациите, които работят в сферата на женското участие – неправителствени сдружения, женски крила на политически партии, медии, с представителите на които ще бъде проведена фокус-група за предизвикателствата пред включването на жените в политиката и гражданския сектор. Целта на фокус-групата е да тества и допълни изводите от проучването. Окончателният документ ще послужи като база за анализ на обучителните нужди на жените – активни участнички в процеса на вземане на решения, за определяне на знанията и уменията, които са им необходими, както и за планиране на обучения за тях, отговарящи на техните потребности.

 

Целта на проекта е да повиши знанията и уменията на местните лидери за изработването на публични политики на местно ниво, да им помогне при разработването на механизъм за решаване на проблемите в общността и чрез това да повиши гражданското участие в процесите на вземане на решения.

Проектът е насочен към местните общности, които да идентифицират най-важните си проблеми и да излъчат свои лидери, които да бъдат обучени и да предложат решения на поставените проблеми. Решенията ще бъдат обсъдени с местните общности, като целта е от една страна обучените лидери да пренесат своите знания и умения към останалите членове на общността, а от друга – да я въвлекат в практическото разрешаване на проблемите, използвайки механизми за активно гражданство.

В рамките на проекта ще бъдат активизирани 12 общности и неформални граждански групи по места, като ще бъдат обхванати както младежите в тези общности, така и представителите на различни етнически групи. От всяка общност ще бъдат избрани по двама местни лидери, които ще преминат през тримодулно обучение. Ще бъдат проведени 24 общностни дискусии, в които ще бъдат поканени и активно въвлечени всички заинтересовани страни. Проектът ще създаде условия местните заинтересовани страни да участват в решаването на общностните проблеми и ще стимулира активното гражданство.

Проектът се осъществява от Сдружение Платформа АГОРА – Активни граждански общности за развитие и алтернатива и Българското училище за политика "Димитър Паница" и се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Повече информация за проекта можете да намерите тук

 

eea_grants_5

 

 

 

 

 

 

 
Проектът „Подпомагане създаването на многопартиен диалог във времена на преход: обмяна на опит между България и Мароко” се финансира от Robert Bosch Stiftung.  Неговата цел  е да се подпомогне изграждането на активен диалог между политическите партии и гражданското общество в Мароко, а периодът на изпълнение е 2014-2015 година. Партньор в осъществяването на проекта е Гражданското училище за политически науки в Мароко.
 

Филантропията е в сърцевината на дейността на Българското училище за политика „Димитър Паница“ и стремежа ни да променяме обществото към по-добро. Проектът „Да вдъхновим околните и да променим обществото – филантропията като същностна ценност на лидерите“ се финансира от  фондация „Чарлз Стюърт Мот” – САЩ.  Неговата цел е да стимулира общността от млади лидери филантропи, които приемат личните прояви на дарителство и доброволчество като неотменни стъпки към значима обществена промяна. Искаме да накараме политическите и граждански лидери да разпространяват опита си в сферата на филантропията, да увличат с работата си другите, да предизвикват с действията си промени в общността си и обществото като цяло. Искаме да дадем тласък на диалога между поколенията, които да споделят помежду си филантропските си стратегии и виждания, обогатявайки филантропската общност и утвърждавайки филантропията като основна ценност на съвременния лидер и неотменима част от лидерството.

 Повече информация за проекта можете да намерите тук

 

Проектът „Развитие на обучителния капацитет на Тунизийското училище за политика“ се реализира в периода юни-декември 2013 година и е подкрепен финансово от Международната организация на франкофонията. Той е логично продължение на методологичната подкрепа, оказвана на тунизийското училище от Българското училище за политика „Димитър Паница“,  и е насочен основно към по-широко застъпване в програмата на ТУП на развитието на практически умения.

 

Страница 1 от 3

<< Начало < Предишна 1 2 3 Следваща > Край >>