шаблоны joomla

Архив проекти

Българското училище за политика „Димитър Паница" и Посолството на Република Франция в София организират кръгла маса на тема „Как съвместната работа между всички заинтересовани страни в сферата на иновациите може да доведе до икономически растеж и да намали ефектите от промените в климата?" Събитието ще се състои на 12.11.2015 от 18:30 часа във Френския културен институт.

Повече информация за проекта можете да намерите тук

 

Независимо че законодателството в Мароко въвежда квоти за участие на жените в органите на законодателната и изпълнителната власт, пред активното им включване в обществено-политическия живот все още стоят редица предизвикателства. Целта на проекта „Овластяване на жените – активни участнички в политиката и процеса на вземане на решения в Мароко" е да подкрепи жените, които вече са тръгнали по този път и да им вдъхне увереност за важността на тяхното участие. Проектът се финансира от Международната организация на франкофонията.

През първата година на проекта беше направено документално проучване на женското участие в политическия и обществения живот, което анализира извършените към момента марокански и международни изследвания. Бяха определени организациите, които работят в сферата на женското участие – неправителствени сдружения, женски крила на политически партии, медии, с представителите на които беше проведена фокус-група за предизвикателствата пред включването на жените в политиката и гражданския сектор. Целта на фокус-групата беше да тества и допълни изводите от проучването.

 На база на анализите през втората година на проекта ще бъде направена обучителна матрица, която да обхване знанията и уменията, необходими за изграждане на капацитет в неправителствените организации, които се занимават с женски въпроси, както и в женските крила на политическите партии. Матрицата ще е основата за създаването на  три взаимосвързани обучителни програми, които ще комбинират лекции и практически казуси в области, ключови за овластяване на жените. Към програмите ще бъде изработен и наръчник с обучителни материали за обучители.

 

Лятна академия за укрепване на демокрацията в Евро-средиземноморския регион ще събере на една маса изявени млади лидери на възраст 25-40 години, завършили Националните програми на  Българското училище за политика “Димитър Паница”, Тунизийското училище за политика и Гражданското училище за политически науки в Мароко. Тя се осъществява с подкрепата на Южна програма 2 „Към укрепено демократично управление в Южното Средиземноморие” (2015-2017), която е финансирана от Европейския съюз и се реализира от Съвета на Европа. Основната цел на академията е да подкрепи протичащите демократични реформи в Южното Средиземноморие чрез споделянe на опит и сътрудничество между активни участници в политическия живот на държавите от региона и ЕС. Водещата тема на тазгодишното издание е „Сигурност и култура”. Обучението ще се проведе в България от 2 до 7 юни 2015 година.

Повече информация за проекта можете да намерите тук

 

Лятната академия за укрепване на демокрацията в Евро-средиземноморския регион е инициатива на Българското училище за политика "Димитър Паница", която се организира със съдействието на   Тунизийското училище за политика и Гражданското училище за политически науки в Мароко.Основната цел на Лятната академия е да подкрепи протичащите демократични реформи в Южното Средиземноморие чрез споделянe на опит и сътрудничество между активни участници в политическия живот на държавите от региона и ЕС. Тя  събра на една маса изявени млади лидери на възраст 25-40 години от Мароко, Тунис и България, насърчи конструктивния трансграничен диалог и спомага създаването на международна мрежа от млади лидери от политическите партии и гражданския сектор от Северна Африка и Европа. Всички участници в Лятната академия са завършили националните програми на едно от трите училища и са членове на глобалната мрежа на завършили училища за политика под патронажа на Съвета на Европа.Лятната академия се подкрепя от Южна програма 2 „Към укрепено демократично управление в Южното Средиземноморие" (2015-2017), която е финансирана от Европейския съюз и се реализира от Съвета на Европа. Настоящата Лятна академия е логично продължение на успешните издания,проведени през 2014 и 2015 г. Водещата тема на тазгодишното издание на Лятната академия е„Демокрация и образование".


Повече информация за проекта можете да намерите тук

 

Обучението е съвместна инициатива на Българско училище за политика „Димитър Паница” и украинското училище и се осъществява с финансовата подкрепа на  Мрежата на училищата за политически науки към Съвета на Европа.  То се проведе в София, България, в периода 1 – 7 декември 2014 г. и в него участваха 6 завършили Украинското училище за политически науки. Използван бе методът за интензивно обучение на възрастни.

Целта на проекта е да предаде тринадесетгодишния опит на Българското училище в областта на обучението на политически и граждански лидери и да подпомогне методологически Украинското училище за политически науки.  

Повече информация за обучението можете да намерите тук

 

В рамките на проекта ще бъде създаден „Гражданомер" - интерактивна интернет страница, свързана с основните граждански и политически права, гарантирани от българското законодателство. Под формата на поредица от тестове, всеки, който има желание, ще може да провери наясно ли е как функционират институциите у нас, знае ли какви са правомощията на президента, министър-председателя и народните представители, познава ли механизмите на съдебната власт, формите на гражданско участие в изработването на публични политики, правата и задълженията си като избирател... Попълнилите тестовете ще виждат както собствените си резултати, така и верните отговори на въпросите, които са сбъркали.

Целта на проекта е да измери равнището на знанията на хората за техните граждански права и да засили желанието им за активно участие в процеса на вземане на решения. Получените данни за степента на познаване на функционирането на управлението и възможностите гражданите да влияят върху националните и местни политики ще станат основа за бъдещи проекти за повишаване на информираността и гражданско образование.

Проектът е насочен към активните хора, които получават информация и знания от интернет. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Съвета на Европа.

 

Проектът „Техническа помощ за Тунизийското училище за политика“ се финансира от Международната организация на франкофонията. Неговата цел е да запознае екипа на Тунизийското училище с методологията и добрите практики, използвани от Българското училище за политика в обучението на млади политически и граждански лидери, като така подпомогне изграждането на училището в Тунис като авторитетна обучителна организация.

 

Целта на проекта е да увеличи информираността и да подобри капацитета за адаптиране към ефектите от климатичните промени чрез анализ на местни условия и причини за възникване на бедствени ситуации в населените места, проучване на работещи механизми за информиране и обучение на хората и чрез дейности за повишаване ролята на медиите.

С препоръки, базирани на анализите, ще бъдат подпомогнати местните власти да подобрят управленските си практики, като се насърчи участието на граждани в прилагане на политики за балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. Проектът е насочен към местните общности, младежите и вземащите решения, както и към медиите като ключов фактор за повишаване на обществената информираност.

Проектът се осъществява от фондация „ЕкоОбщност" и Българското училище за политика "Димитър Паница" и се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

eea_grants_5

 

 

 

 

Целта на проекта е да подпомогне активното включване на ромската общност в изработването на публични политики и процесите на вземане на решения, като създаде условия младите роми публично да поставят проблемите си и да търсят решения за тях.

Проектът е свързан с идентифициране на причините за ниското равнище на гражданско участие на ромската общност, с определяне на необходимите знания и умения, които ще помогнат за преодоляването им и ще насърчат гражданското участие, и с обучение на ромски младежи, които са лидери на обществено мнение. Целта е младежите да пренесат придобитите знания и умения към останалите членове на общността си и да съдействат за позитивни промени в нея. Обучаваните роми ще разработят и ще представят публично нефинансови проекти, свързани с важни проблеми за общността. Младежите ще работят с помощта на ментори – българи и роми, утвърдени политически и граждански лидери. Обучаваните младежи от различните региони в страната ще създадат мрежа, чиято основна цел е да обменя опит и експертиза при решаването на ромските проблеми и насърчаване на гражданското участие. Проектът се осъществява от Сдружение„Нов път” и Българското училище за политика “Димитър Паница” и се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Покана за кандидатстване Програмата за активно гражданско включване и развитие на лидерски умения за млади роми.

eea_grants_5

 

 

 

 

 

 


 

Независимо че законодателството в Мароко въвежда квоти за участие на жените в органите на законодателната и изпълнителната власт, пред активното им включване в обществено-политическия живот все още стоят редица предизвикателства. Целта на проекта „Овластяване на жените – активни участнички в политиката и процеса на вземане на решения в Мароко" е да подкрепи жените, които вече са тръгнали по този път и да им вдъхне увереност за важността на тяхното участие. Проектът се финансира от Международната организация на франкофонията.

В рамките на проекта ще бъде направено документално проучване на женското участие в политическия и обществения живот, което ще анализира извършените към момента марокански и международни изследвания. Ще бъдат определени организациите, които работят в сферата на женското участие – неправителствени сдружения, женски крила на политически партии, медии, с представителите на които ще бъде проведена фокус-група за предизвикателствата пред включването на жените в политиката и гражданския сектор. Целта на фокус-групата е да тества и допълни изводите от проучването. Окончателният документ ще послужи като база за анализ на обучителните нужди на жените – активни участнички в процеса на вземане на решения, за определяне на знанията и уменията, които са им необходими, както и за планиране на обучения за тях, отговарящи на техните потребности.

 

Целта на проекта е да повиши знанията и уменията на местните лидери за изработването на публични политики на местно ниво, да им помогне при разработването на механизъм за решаване на проблемите в общността и чрез това да повиши гражданското участие в процесите на вземане на решения.

Проектът е насочен към местните общности, които да идентифицират най-важните си проблеми и да излъчат свои лидери, които да бъдат обучени и да предложат решения на поставените проблеми. Решенията ще бъдат обсъдени с местните общности, като целта е от една страна обучените лидери да пренесат своите знания и умения към останалите членове на общността, а от друга – да я въвлекат в практическото разрешаване на проблемите, използвайки механизми за активно гражданство.

В рамките на проекта ще бъдат активизирани 12 общности и неформални граждански групи по места, като ще бъдат обхванати както младежите в тези общности, така и представителите на различни етнически групи. От всяка общност ще бъдат избрани по двама местни лидери, които ще преминат през тримодулно обучение. Ще бъдат проведени 24 общностни дискусии, в които ще бъдат поканени и активно въвлечени всички заинтересовани страни. Проектът ще създаде условия местните заинтересовани страни да участват в решаването на общностните проблеми и ще стимулира активното гражданство.

Проектът се осъществява от Сдружение Платформа АГОРА – Активни граждански общности за развитие и алтернатива и Българското училище за политика "Димитър Паница" и се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Повече информация за проекта можете да намерите тук

 

eea_grants_5

 

 

 

 

 

 

 
Проектът „Подпомагане създаването на многопартиен диалог във времена на преход: обмяна на опит между България и Мароко” се финансира от Robert Bosch Stiftung.  Неговата цел  е да се подпомогне изграждането на активен диалог между политическите партии и гражданското общество в Мароко, а периодът на изпълнение е 2014-2015 година. Партньор в осъществяването на проекта е Гражданското училище за политически науки в Мароко.
 

Филантропията е в сърцевината на дейността на Българското училище за политика „Димитър Паница“ и стремежа ни да променяме обществото към по-добро. Проектът „Да вдъхновим околните и да променим обществото – филантропията като същностна ценност на лидерите“ се финансира от  фондация „Чарлз Стюърт Мот” – САЩ.  Неговата цел е да стимулира общността от млади лидери филантропи, които приемат личните прояви на дарителство и доброволчество като неотменни стъпки към значима обществена промяна. Искаме да накараме политическите и граждански лидери да разпространяват опита си в сферата на филантропията, да увличат с работата си другите, да предизвикват с действията си промени в общността си и обществото като цяло. Искаме да дадем тласък на диалога между поколенията, които да споделят помежду си филантропските си стратегии и виждания, обогатявайки филантропската общност и утвърждавайки филантропията като основна ценност на съвременния лидер и неотменима част от лидерството.

 Повече информация за проекта можете да намерите тук

 

Проектът „Развитие на обучителния капацитет на Тунизийското училище за политика“ се реализира в периода юни-декември 2013 година и е подкрепен финансово от Международната организация на франкофонията. Той е логично продължение на методологичната подкрепа, оказвана на тунизийското училище от Българското училище за политика „Димитър Паница“,  и е насочен основно към по-широко застъпване в програмата на ТУП на развитието на практически умения.

 

Лятната академия за развитие на демокрацията чрез културна дипломация се осъществява с подкрепата на Южната програма „Укрепване на демократичната реформа в южното съседство”, която е финансирана от Европейския съюз и се реализира от Съвета на Европа. Целта на проекта е да събере заедно завършили националните програми на Българското училище за политика “Димитър Паница”, Тунизийското училище за политика и Гражданското училище за политически науки в Мароко; да насърчи мултикултурния диалог, да окуражи активния дебат между тях за ценности като демокрацията, върховенството на закона, човешките права; да подпомогне дискусиите за това как можем да се справим заедно с общите предизвикателства. В Академията се включват 18 участника от трите страни – представители на политическите партии и на неправителствения сектор. Обучението се проведе в България между 4 и 8 юни.

Повече информация за проекта можете да намерите тук.

 

Проектът „Развитие на капацитета на Гражданското училище за политически науки в Мароко за изработване на програми за обучение на граждански и политически лидери ”  се финансирана от Международната организация на франкофонията и се изпълнява през 2014 година. Неговата цел е да предаде опит, експертиза и добри практики от Българското училище за политика „Димитър Паница“ на мароканското училище.

 

Страница 1 от 3

<< Начало < Предишна 1 2 3 Следваща > Край >>