шаблоны joomla

Архив проекти

Лятната академия за развитие на демокрацията чрез културна дипломация се осъществява с подкрепата на Южната програма „Укрепване на демократичната реформа в южното съседство”, която е финансирана от Европейския съюз и се реализира от Съвета на Европа. Целта на проекта е да събере заедно завършили националните програми на Българското училище за политика “Димитър Паница”, Тунизийското училище за политика и Гражданското училище за политически науки в Мароко; да насърчи мултикултурния диалог, да окуражи активния дебат между тях за ценности като демокрацията, върховенството на закона, човешките права; да подпомогне дискусиите за това как можем да се справим заедно с общите предизвикателства. В Академията се включват 18 участника от трите страни – представители на политическите партии и на неправителствения сектор. Обучението се проведе в България между 4 и 8 юни.

Повече информация за проекта можете да намерите тук.

 

Проектът „Развитие на капацитета на Гражданското училище за политически науки в Мароко за изработване на програми за обучение на граждански и политически лидери ”  се финансирана от Международната организация на франкофонията и се изпълнява през 2014 година. Неговата цел е да предаде опит, експертиза и добри практики от Българското училище за политика „Димитър Паница“ на мароканското училище.

 

Българското училище за политика „Димитър Паница” в партньорство с Глобалния климатичен форум работи по проект „Новите страни-членки на ЕС: опазване на климата и икономически растеж”. Той се финансира от Министерството на околната среда, опазването на природата и ядрената сигурност на Германия. Поради важността му за българската икономика и околна среда в него активно участват администрацията на Президента на България, Министерството на околната среда и водите, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и  Националният статистически институт.

 

Проектът се финансира от Международната организация на франкофонията. Неговата цел е да бъде обучена група от 24  млади тунизийци, ангажирани активно в политическия и обществения живот на страната си в периода на преход към демокрация. Проектът включва проучване на обучителните нужди, избор на участниците и лекторите, изготвяне на програмата, провеждане на обучението и оценка на резултатите от него. Планира се обучението да се проведе преди предстоящите парламентарни избори в Тунис, които ще се състоят в края на Октомври 2014.  Партньор в осъществяването на проекта е Тунизийското училище за политика. 

Повече информация за проекта можете да намерите тук

 

Българското училище за политика „Димитър Паница” и Посолството на Федерална република Германия в България организираха конференция на тема „Инвестиционни механизми за енергийна ефективност”. Целта на конференцията беше да очертае политиките и оптималните механизми, които биха довели до успешни инвестиции в енергийна ефективност в сградите и промишления сектор в България.

Конференцията  се състоя на  14.11.2012 г. в Посолството на Федерална република Германия в България (Ул. Фр. Жолио Кюри 25, София) и  започна в 9:00 часа.

Конференцията  беше открита от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев. Сред участниците бяха Мириян От- министерство на околната среда на  Германия,  Диана Мангаладжу - университет „Оксфорд”, Красимир Найденов – директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие и др.

На форума се обсъдиха възможностите за инвестиции в технологии за енергийна ефективност и различните национални, европейски и глобални източници за финансирането им. Участниците  дискутираха потенциалната роля на България като регионален център на ЕС за развитие и финансиране на енергийна ефективност и най-новите икономически изследвания за това как целите на ЕС за енергийна ефективност  повлияват върху националните икономики. По време на конференцията се осъществи обмен на знания и идеи между немски и български политици, икономически анализатори и бизнес лидери.

За повече информация натиснете тук

 

Проектът „Насърчаване на филантропията в България 2012 – 2014” се финансира от фондация „Чарлз Стюърт Мот”, САЩ, и ще се изпълнява от януари 2013 до декември 2014 година. Неговата цел е да помогне повече хора да приемат филантропията като дългосрочен личен ангажимент и начин за промяна на обществото, както и да популяризира възможностите за по-добра комуникация на  благотворителността и филантропията. От своя страна Българското училище за политика ще повиши капацитета си да утвърждава  филантропията като основна добродетел в нашето общество и като един от пътищата за подпомагане на устойчивото развитие. 

 

Демокрацията и доброто управление в една държава в голяма степен се определят от активното участие на гражданите в процеса на вземане на решения. Необходимо условие за това участие са ясните и прозрачни процедури, които гарантират легитимно гражданско представителство при изработването и прилагането на публичните политики. В България съществуват 75 консултативни съвета, които трябва да консултират изпълнителната власт в изработването и осъществяването на политики. В повечето случаи не е ясно как се избират членовете на съществуващите консултативни съвети, как функционират самите съвети, какви проблеми обсъждат, до какви предложения стигат и как се отчитат за дейността си пред гражданите.  Част от проблема е, че законите или други нормативни актове, които предвиждат гражданско участие в консултативни и други обществени органи, не са регламентирали критериите, на базата на които се излъчват гражданските представители.

Повече информация за проекта можете да намерите тук

eea_grants_5

 

 

 

 

 


 

Проектът „Свързване на експертността на гражданското общество, бизнеса, изследователи и млади политически лидери”, финансиран от фондация „Америка за България”, подкрепя Националната програма на училището, в която на управленски умения се обучават млади политически и граждански лидери.Целта ни е да изградим нов тип комуникация между политическите партии, бизнеса и структурите на гражданското общество, която води до практически решения и стимулира демократичното развитие на България и икономиката й.

 

 

Българското училище за политика „Димитър Паница” и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма организираха регионален форум „Балкански политики за зелен икономически растеж”, в който  взеха участие представители от държавите от Западните Балкани, Румъния и България. Форумът се проведе с финансовата подкрепа на Балканския тръст за демокрация. Спонсор на събитието беше GLOBUL.

Форумът  се състоя в София на 11 юни 2012 г. в Радисън блу гранд хотел и събра заедно високопоставени представители на правителствата и бизнеса - инвеститори, експерти и анализатори, както и лидери на общественото мнение от неправителствени организации и гражданския сектор. В него участваха и голяма част от завършилите националната и регионалната програма на Българското училище за политика – депутати, министри, кметове, бизнесмени, журналисти и т.н.Форумът се проведе непосредствено преди конференцията на световните лидери в Рио де Жанейро, която се фокусира върху зелената икономика в контекста на устойчивото развитие и намаляване на бедността, както и върху институционалната рамка на устойчивото развитие.

Той допринесе за изработването на обща позиция на страните от Западните Балкани, Румъния и България за конференцията Рио 20+. Целта на събитието беше да се превърне в място за обмен на информация и идеи за чиста енергия и енергийна ефективност, в поле за открита дискусия за политическите действия, необходими, за да бъдат посрещнати растящите предизвикателства пред енергетиката, в платформа за трансфер на устойчиви енергийни политики, които ще помогнат на бъдещите членки на ЕС от региона да се интегрират в Европейската енергийна общност.

За повече информация натиснете тук

 

Проектът „Повече гражданско участие и повече разум по време на избори: онлайн средства и публични дебати за ангажиране на гражданите в националните и европейски избори в България” е финансиран от Тръста за гражданско общество на ЦИЕ и се изпълнява в партньорство с Центъра за либерални стратегии. Неговата цел е да включи гражданите в политическия процес, да повиши техния интерес към изборите и информираното вземане на решения, да обогати познанията на избирателите за политическите партии и техните стратегически документи. Проектът се стреми да доведе до промяна на отношението на българските граждани към политиката, изборите и политическите партии.

 

Проектът „Ролята на медиите за повишаване на гражданското участие в обществения живот” е финансиран от Балканския тръст за демокрация и се изпълнява в партньорство с Центъра за либерални стратегии. Продължителността му е от април 2013 до януари 2014 г. Целта на проекта е да повиши ролята на медиите за засилване на  гражданското участие в обществения живот. Специфичните цели са да се проследи процеса на активизиране на гражданите по време на предизборната кампания и да се види какво мотивира хората да гласуват; да се очертае ролята на медиите за повишаване на гражданското участие по време на избори, да се насърчи важността на независимостта и обективността на медиите по време на изборите и да се предложат мерки за подобряване на медийното покритие в предизборната кампания за насърчаване на активното гражданство и информираното гласуване. 

Виж още
 

Основният проблем, който този проект идентифицира, е липсата на общност от професионални политици и граждански лидери в България, които познават и са способни да прилагат основните принципи на доброто управление, базирани на върховенството на закона, легитимност, прозрачност, отговорност.

 

В рамките на проекта представители на завършилите програмите на училището работят с децата от Центровете за настаняване от семеен тип във Велинград, Дома за деца, лишени от родителска грижа „Незабравка” в Стара Загора и Дома за деца и младежи с умствена изостаналост „Св. Пантелеймон” в с. Видраре, общ. Правец.

 

Проектът „Липсващата връзка: от стратегически документи към политическо действие", финансиран от фондация „Америка за България", подкрепя Националната програма на училището, в която на управленски умения се обучават млади политически и граждански лидери. Целта е в нейните рамки да изградим устойчив механизъм за намиране на практически решения на наболели обществени проблеми. Проектът е свързан с нов етап от развитието на Училището – да се утвърди като място не само за обучение, но и за създаване на политики в сфери, важни за развитието на България, като така подпомага процеса на модернизация на страната.

 
Българското училище за политика прави проучване на международни практики и опит в разработването и използването на методологии за намаляване на потреблението на енергия чрез информационни кампании за енергийна ефективност. Проучването се осъществява съвместно с Института за енергиен мениджмънт.
 
Целта на проекта е да възроди възрожденските дарителски традиции, да насърчи благотворителността сред младите политически и граждански лидери, да превърне филантропията в неотменна част от културата и ценностната система на българското общество.
Българско училище за политика винаги е обединявало водещи обществени фигури в стремежа им да се ангажират дългосрочно с дадена кауза и да увлекат след себе си околните.
 

Страница 2 от 3

<< Начало < Предишна 1 2 3 Следваща > Край >>