шаблоны joomla

Понеделник, 19 Август 2019 18:06 Велизар Георгиев

Целта на проекта е да повиши обществената осведоменост за процеса на присъединяване и интеграция към ЕС, ценностите на ЕС и ключовите институции сред младите хора в Албания. Това ще подобри техните знания за въздействието на процеса на интеграция върху тяхното бъдеще.

Проектът се осъществява от „Месдеу център" към Средиземноморския университет в Албания в партньорство с Българското училище за политика „Димитър Паница". Финансира се от Инструмента за предприсъединителна помощ на ЕС ИПП II 2014 г.

 
Петък, 15 Февруари 2019 11:42 Велизар Георгиев

Основната цел на проекта „Европа те чува. Гласувай!" е да информира българската младеж за добавената стойност на постиженията на ЕС и на ЕП, важността на европейските избори и на участието в демократичния процес чрез гласуване. Целевата група на проекта са млади хора на възраст 18-29 години, в градовете и селските райони, студенти и работеща младеж, млади жени, малцинства, гласуващи за първи път от всички горепосочени групи. Проектът се финансира от Европейския парламент.

Повече информация за проекта можете да намерите тук

 
Вторник, 05 Февруари 2019 16:47 Велизар Георгиев

Проектът „Активни граждани - проспериращи общини" се финансира от Оперативна програма „Добро управление" (ОПДУ), съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и ще се изпълнява от януари 2019 до юни 2020 година. Неговата цел е по-ефективното прилагане на принципите на демократичното управление и на обществения контрол върху публичните политики на местно ниво чрез по-активното гражданско участие.

Повече информация за проекта можете да намерите тук

 

eu_sefdown_sait                                                                                                     good_governement_sait

 
Понеделник, 07 Април 2014 17:44 Велизар Георгиев

Ежегодно Съветът на Европа подпомага програмите на 19 училища, включени в Асоциацията на училищата по политически науки. В рамките на този проект той съфинансира и част от семинарите на Националната програма “Управленски умения” на Българското училище по политика “Димитър Паница”. В програмата всяка година се обучават 40 участника от партиите, представени в Националния и Европейския парламент, както и обществени лидери от неправителствения сектор в България. Всяка есен Съветът на Европа организира Световния форум по демокрация в Страсбург и финансира участието на настоящи випускници на 19-те училища от мрежата, които се срещат, за да обменят опит и идеи помежду си.

 
Вторник, 12 Юли 2016 15:36 Велизар Георгиев

Проектът „Гласът на българските деца" се изпълнява от Българското училище за политика „Димитър Паница" и се финансира от Фондация "Оук". Той ще се осъществява от 2016 до 2019 г. Проектът е създаден, за да се засили процеса на формулиране и прилагане на адекватни детски политики и да подпомогне въвеждането на добри практики за разрешаване на актуални проблеми. Той е насочен към политическите и гражданските лидери, допринасящи за формирането на детските политики. Целта ни е българските деца да се чувстват сигурни и защитени, и техният глас да бъде чут от управляващите.

 
Петък, 19 Януари 2018 11:57 Велизар Георгиев

Проектът "Заедно за правата на ЛГБТИ в България" ще повиши чувствителността към многоoбразните форми на дискриминация и предразсъдъци, с които се сблъскват ЛГБТИ хората в България сред учители, политици, бизнес лидери, лидери на гражданското общество и родители на ЛГБТИ младежи. Като основен резултат се очаква повишена нетърпимост към дискриминацията и мобилизиране на съюзници към движението за равнопоставеност на ЛГБТИ хората у нас.

Проектът се изпълнява от консорциум в състав: Фондация „Работилница за граждански инициативи", Български дарителски форум, Българско училище за политика „Димитър Паница", Синдикат „Образование" към КТ „Подкрепа", Фондация „Глас България" и Младежка ЛГБТ Организация „Действие". Партньорите по проекта, работещи в различни сфери, се обединяват за реализиране на широка информационна кампания сред техните целеви групи в подкрепа на равнопоставеността на ЛГБТИ хората в България.