Българското училище за политика „Димитър Паница” е активно ангажирано с работа в сферата на климатичните промени, енергийните политики и предизвикателствата, които те поставят. Споделяме разбирането, че устойчивият нисковъглероден растеж на икономиките на България, Европа и света е едно от най-големите предизвикателства пред човечеството днес. Подпомагаме със знание, информация и експертиза както законодателната и изпълнителната власт, така и представителите на неправителствения сектор, медиите и бизнеса. Вярваме, че информираният дебат, в който да се чуе гласът на всеки участник, е пътят към устойчиви решения на проблемите с климата.

Стимулираме диалога между всички заинтересовани страни, провеждаме форуми, кръгли маси и дискусии, обсъждаме политики за зелен икономически растеж и енергийна ефективност.

Изработване стратегии, изследвания и анализи, сътрудничим си с международни организации, които да споделят европейския и световен опит в България. Стремим се да подпомогнем процеса на създаване на дългосрочни и устойчиви политики и практики за нисковъглеродно развитие и подкрепяме усилията на националните и регионални власти в тази посока. Популяризиране начините да се пести енергия сред различни възрастови групи, като за целта изработваме различни „зелени“ информационни продукти.

Изпълнени проекти

„Нови страни-членки: опазване на климата и икономически растеж“ (2012-2013 г.)

Конференция „Инвестиционни механизми за енергийна ефективност” (2012 г.)

Регионален форум „Балкански политики за зелен икономически растеж” (2012 г.)

Конференция „Въздействие на нисковъглеродните инвестиции върху икономиката“ (2011 г.)

Проучване на международни практики на методологии за намаляване на потреблението на енергия чрез информационни кампании за енергийна ефективност (2011 г.)

“Зелена“ стъпка напред: за нова ангажираност и отговорност към околната среда на българските политици (2010 г.)

Медиите в България в подкрепа на политически мерки за ограничаване на климатичните промени (2010 г.)

Нисковъглеродна енергийна стратегия на град София (2010 г.)