Обучение на ромски активисти на гражданското общество

 

Описание

Целта на този проект беше да събере заедно ромски активисти от гражданското общество и политически активисти с представители на други етнически групи, за да се повиши гражданското съзнание за толерантност в България и да бъдат обучени да развиват умения като разрешаване на конфликти и преговори, комуникация и публично говорене и застъпничество и лобиране; да създадат една общност от активисти на ромски и други неправителствени организации, които да бъдат активни в обучаването на ромски групи по гражданско и политическо участие и изграждане на НПО. Установяването на трайна гражданска и политическа култура сред ромите беше счетено от ключова важност за влиянието, което ромските организации могат да имат чрез артикулирането на интереси и упражняването на натиск по въпроси от важност за тях. Изграждането на ромски неправителствени организации, които да действат ефективно в мрежи, също беше счетено за важно при изпълнението на граждански инициативи по ромските въпроси. Този проект беше осъществен с любезната подкрепа на Демократичната комисия при посолството на САЩ в България.

 

Срок

юни – ноември 2006

 

Цели и резултати

Проектът имаше за цел да покрие три основни области, кореспондиращи с трите основни курса, замислени дадат възможност на ромите да организират ефективни организации на гражданското общество и да прокарват своите проблеми на гражданската, политическата и законодателната арена: (1) управление на конфликти и преговори; (2) комуникация и публично говорене и (3) застъпничество и лобиране. Един от основните компоненти на инициативата беше обучението на обучители. По време на третия курс по проекта, участниците се насочиха към разработването на жилищна стратегия за ромите като форма на социална политика, в опит да се намерят решения на най-неотложните проблеми, пред които са изправени ромите. Предложеният проект за социално настаняване имаше за цел подобряването на жилищните условия на ромите и ограничаване на социалното неравенство. Въпреки, че в някаква степен третият курс смени първоначалния фокус на проекта, екипът на Българското училище за политика счете за важно да бъде развито нещо практично като стратегията за жилищно настаняване. Стратегията беше разработена съвместно с представители на различни български институции, неправителствени организации и ромските участници в проекта.

Българското училище за политика стартира проекта в България, където проблемите на ромите са особено наболели. Проектът беше насочен към представители на ромските общности, които са активно действащи в ромски и други политически партии, неправителствени и културни организации и организации, свързани със защитата на човешките права в България. В допълнение, той включи и представители на други етнически групи включително и на българската, която е основната в страната, за да насърчи взаимно разбиране по ромските въпроси в една толерантна, мултиетническа обучителна среда.