Засилване ролята на гражданското общество в процеса на интеграция на ромите

 

Описание

Имайки предвид, че 2007 г. е европейската година на равните възможности за всички, всеобхватната цел на проекта е да засили ролята на гражданското общество в процеса на формирането на политика на всички равнища – национално, регионално и местно – по въпросите на интеграцията на ромите. Проектът цели да разшири капацитета на неправителствените организации от районите с компактно ромско население да развиват работни механизми за диалог между държавните институции и “третия сектор” чрез обучение и развитие на публично-частни партньорства и общи кампании за прокарване на политики, които да подкрепят практическото приложение на Рамковата програма за равнопоставена интеграция на ромите в българското общество, Националния план за действие за десетилетието на ромското включване 2005 – 2015, Националния план за подобряване на жилищните условия на ромите в България и препоръките в докладите на ЕС.

Проектът ще се фокусира върху развитието и изпълнението на общи кампании за прокарване на политики по въпросите на интеграцията на ромите (подобряване на жилищните условия за ромите), с участието на представители на ромски и неромски неправителствени организации, местни власти, държавни институции, депутати и медиите от районите с компактно ромско население. Специфичната цел на проекта е да подкрепи практическото изпълнение на Националната стратегическа референтна рамка и Операционните планове, отнасящи се до включването на ромите посредством подобряване на жилищните условия.

 

Срок

януари 2007 – юни 2008

 

Цели

  • Дългосрочно, практически ориентирано обучение

  • Развитие на стратегия за изработване на политики по въпроси на жилищното настаняване за ромите (в съответствие с националния план за действие и препоръките на ЕС)

  • Развитие на здрава мрежа от неправителствени организации и други заинтересовани участници в регионите с компактно ромско население

  • Разработване и разпространение на два наръчника за изработване на успешни проекти, базирани на метода на публично-частните партньорства за прокарване на публични политики: „Как да изработваме успешни проекти по метода на публично-частните партньорства” и „Успешно прокарване на политики”

Участници

Проектът е насочен към неправителствените организации, ромските общности и местните власти в регионите с компактно ромско население – Лом, Стара Загора, Пловдив, Сливен, Ямбол, Пазарджик – където практическата интеграция е проблем и предизвикателство към всекидневния живот.