С уважение към различните

 

Проект: “С уважение към различните”, съвместно с Националния съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси към Министерски съвет, финансиран от Европейската комисия.

По проекта бяха организирани шест регионални информационни кампании и дискусии, с участието на около 500 представители на местни власти, неправителствени организации, медии, институции. Кампаниите и дискусиите по места повишиха информираността на българските граждани по отношение на антидискриминационното законодателство и възможностите за борба с дискриминацията по шестте признака: расова и етническа принадлежност, пол, сексуална ориентация, религия и вяра, възраст. Резултат от проведените шест регионални дискусии и една национална бяха идентифициране на индикатори за измерване на дискриминацията, които станаха част от Плана за действие на НССЕДФ.