ПОЛИТИЧЕСКА КОМУНИКАЦИЯ И ИНТЕРНЕТ

Участниците в националната програма „Управленски умения” се включиха в тричасов групов тренинг на открито в четвъртия ден от курса „Лидерство, организация, комуникация”. Те работиха в екипи за постигане на обща цел. Упражненията бяха със състезателен елемент и изискваха обсъждане на обща стратегия, план за действие и непрекъснат синхрон между членовете на екипа.

По време на панела „Жените в политиката” лекторите Лизет Декер от Холандския институт за публични политики и Таня Кметова, член на УС на Европейския институт по равнопоставеност на половете, представиха ролята на политиките за жените и провокираха оживена дискусия за жените като политически лидери и предизвикателствата пред тях.

Заедно с доцент Анна Кръстева от Нов български университет и на базата на световния и българския опит курсистите обсъждаха как да използват ефективно сайтовете и социалните медии за контакт с избирателите. В малките групи те правиха бранд на политическа партия в интернет.