Енергийна ефективност

Примери за добри политики и практики за енергийна ефективност

  • Сграден фонд  

Пилотен проект за саниране на жилищен блок № 10 в кв. Захарна фабрика, София

Демонстрационен проект за енергийна ефективност в едропанелна жилищна сграда в Габрово, издание на ЕнЕфект

Демонстрационен проект за енергийна ефективност в административна сграда, Габрово, издание на ЕнЕфект

Опитът на община Габрово в сферата на енергийната ефективност и възобновяемата енергия, презентация на инж. Добрин Савчев, заместник кмет на община Габрово

Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда в жилищен комплекс „Люлин“, София

Демонстрационен проект за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда в гр. Благоевград

Проект за енергийна ефективност в търговска сграда в гр. Правец

  • Промишлени предприятия
  • Публичен сектор

Любопитно

Подготвя се Национална стратегия за енергийна ефективност до 2020 г.

От 2020 г. всички новопостроени сгради в ЕС трябва да бъдат енергийно ефективни

Българска екокъща ще кандидатства за рекордите на Гинес

Информационни табели със соларно захранване в гр. Габрово

Полезно

Речник на основни термини в енергийната ефективност, ЕнЕфект

Политически реформи за инвестиции в енергийна ефективност. Регионален анализ на политическите реформи за насърчаване на инвестициите в енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници. Икономическа комисия за Европа, ООН. 2010 (на английски) 

Executive summary (на английски) 

Ролята на общините за противодействие на изменението на климата, ЕкоЕнергия, 2005 (на български). Съдържа информация за изменението на климата, ролята на общините в този процес, за разработване на общински план за действие, както и за финансиране на дейности по изменение на климата. 

Добри практики на политика и мерки за смекчаване на изменението на климата. Регионален доклад. Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа, 2002 (на български). Докладът разглежда дейностите за намаляване на емисиите на парникови газове, реализирани в шест страни от Централна и Източна Европа. 

Насоки и най-добри практики. Как да се използват ефективно европейските структурни фондове за проекти за възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност в България, Кипър, Чешката република, Полша и Румъния? PromoSCene, май 2009. (на български) 

Съвременни системи за повишаване на енергийната ефективност, презентация на доц. д-р инж. Мерима Златева, ТУ

Енергийна ефективност в общински и частни сгради, ЕнЕфект 

Energy efficiency in buildings. Business realities and opportunities. World business council for sustainable development. (на английски) 

CO2 Калкулатор

Документи

  • България

Закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата. (Обн. ДВ, бр. 49 от 19 юни 2007 г., изм. ДВ, бр. 98 от 2008 г., бр. 82 и 102 от 2009 г.)

Закон за енергийната ефективност. (Обн. ДВ, бр. 98 от 14 ноември 2008 г., изм. ДВ, бр. 6, 19, 42 и 82 от 2009 г.)

Закон за енергетиката. (Обн. ДВ, бр. 107 от 9 декември 2003 г., изм. ДВ, бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г.)

Наредба № РД-16-347 от 2 април 2009 г. на МИЕ и МФ за условията и реда за определяне размера и изплащане на планираните средства по договори с гарантиран резултат, водещи до енергийни спестявания в сгради – държавна и/или общинска собственост. (Обн. ДВ, бр. 28 от 14 април 2009 г.)

Наредба № РД-16-294 от 1 април 2008 г. на МИЕ и МРРБ за обследване за енергийна ефективност. (ДВ, бр. 38 от 11 април 2008 г.)

Наредба № РД-16-295 от 1 април 2008 г. на МИЕ и МРРБ за сертифициране на сгради за енергийна ефективност. (ДВ, бр. 38 от 11 април 2008 г.)

Наредба № РД-16-296 от 1 април 2008 г. на МИЕ и МРРБ за енергийните характеристики на обектите

Наредба № 16-27 от 22 януари 2008 г. на МИЕ за условията и реда за извършване на оценка за наличния и прогнозния потенциал на ресурса за производство на енергия от възобновяеми и/или алтернативни енергийни източници. (Обн. ДВ, бр.11 от 5 Февруари 2008 г.) В сила от 01.01.2008 г.

Наредба за методиките за определяне на националните индикативни цели, реда за разпределяне на тези цели като индивидуални цели за енергийни спестявания между лицата по чл. 10, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност, допустимите мерки по енергийна ефективност, методиките за оценяване и начините за потвърждаване на енергийните спестявания, приета с Постановление на Министерския съвет № 79 от 1 април 2009 г. (Обн. ДВ, бр. 27 от 10 април 2009 г.).

Наредба № РД-16-346 от 2 април 2009 г. на МИЕ за показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на промишлени системи, условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност на промишлени системи. (Обн. ДВ, бр. 28 от 14 април 2009 г.)

Наредба № РД-16-348 от 2 април 2009 г. на МИЕ за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване на енергийна ефективност, реда за получаване на информация от регистъра, условията и реда за придобиване на квалификация и необходимите технически средства за извършване на дейностите по обследване и сертифициране. (Обн. ДВ, бр. 28 от 14 април 2009 г.) Отменя Наредба № 16-1238 от 28 декември 2007 г.

Наредба № РД-16-301 от 20 март 2009 г. на МИЕ за определяне на съдържанието, структурата, условията и реда за набиране и предоставяне на информация. (Обн. ДВ, бр.25 от 3 април 2009 г.)

Наредба № 7 от 15 декември 2004 г. на МРРБ за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. (Обн. ДВ, бр. 5 от 14 януари 2005 г., изм. ДВ, бр. 85 от 27 октомври 2009 г., попр. ДВ, бр. 92 от 20 ноември 2009 г.)

Закон за управление на етажната собственост. (Обн. ДВ, бр.6 от 23 януари 2009 г.) В сила от 01.05.2009 г. .) Proekti\Zeleni\Zelena stypka\baza danni\energy efficiency/ZUES.pdf Наредба № 3 от 17 юни 2009 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост. (Обн. ДВ, бр. 50 от 3 юли 2009 г. )

Наредба № 6 от 18 септември 2009 г. за определяне на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване. (Обн. ДВ, бр.78 от 2 октомври 2009 г.) Proekti\Zeleni\Zelena stypka\baza danni\energy efficiency / naredba_6etajna sob.pdf Национална краткосрочна програма по енергийна ефективност 2005 – 2007 г.

Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници 2005-2015 г. Приета с Протокол № 43.1 на Министерския съвет от 26.10.2006 г.

Национална дългосрочна програма за насърчаване на потреблението на биогорива в транспортния сектор 2008-2020 г. Приета с Протокол № 43.2 на Министерския съвет от 15.11.2007 г.

Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на биомасата за периода 2008-2020 г. Приета с Решение № 388 на Министерския съвет от 20.06.2008 г.

Първи национален план за действие по енергийна ефективност 2008 – 2010 г. Приет с Протокол № 37.32 на Министерския съвет от 04.10.2007 г.

Проект на Енергийна стратегия на България 2020

Национална програма за обновяване на жилищните сгради в Република България, октомври 2005

Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005 – 2015 г. Приета с Решение на Министерски съвет № 294 от 21 април 2005 г. (ДВ, бр. 42 от 17 май 2005 г.)

  • Европейски съюз 

Директива за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (на бълг.) 

Директива за насърчаване на комбинираното производство на енергия, основаващо се на търсенето на полезна топлоенергия във вътрешния енергиен пазар (на бълг.) \

Директива за енергийните характеристики на сградите (на бълг.) 

Директива за ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги (на бълг.)

Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2005 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към енергоемките продукти (на бълг.)

Пакет Енергия – климат на Европейския съюз (на англ.) През 2008 г. Европейската комисия предложи всеобхватен пакет от предложения и мерки, които да допринесат за постигане на амбициозните ангажименти на Европейския съюз в борбата срещу изменението на климата. ЕС се ангажира да намали общите си емисии парникови газове с 20% до 2020 г. спрямо нивата от 1990 г. Поставена бе и цел за увеличаване на дела на енергията, произведена от възобновяеми източници в крайното потребление с 20% до 2020 г., както и цел за подобряване на енергийната ефективност също с 20% до 2020г.

Връзки