Повече гражданско участие и повече разум по време на избори: онлайн средства и публични дебати за ангажиране на гражданите в националните и европейските избори в България (2012-2014 г.)

Проектът „Повече гражданско участие и повече разум по време на избори: онлайн средства и публични дебати за ангажиране на гражданите в националните и европейски избори в България” е финансиран от Тръста за гражданско общество на ЦИЕ и се изпълнява в партньорство с Центъра за либерални стратегии. Неговата цел е да включи гражданите в политическия процес, да повиши техния интерес към изборите и информираното вземане на решения, да обогати познанията на избирателите за политическите партии и техните стратегически документи. Проектът се стреми да доведе до промяна на отношението на българските граждани към политиката, изборите и политическите партии.

Резюме

Повече от 22 години след началото на прехода, гражданското общество в България все още има ограничено влияние върху в процеса на вземане на решения на национално и европейско ниво. Въпреки че набира сили и демонстрира, че има капацитет да променя дневния ред на обществото, то все още не е достатъчно консолидирано и няма достатъчно средства за иницииране на сериозни политически дебати и за осъществяване на мониторинг върху политическите обещания.

За да се включат гражданите в политическия процес и да се повиши интересът им към изборите, в обществото трябва да се въведе информираното вземане на решения и да се повишат знанията на избирателите за партиите и техните стратегически документи и решения. Он-лайн средствата „Гласоводител” и „Гласоследител” имат за цел да задълбочат знанията на избирателите за политическите партии и предлаганите от тях политики и същевременно да образоват гражданите да правят информиран избор по време на реалните избори. В рамките на проекта са предвидени и серия от дебати, които да повишат качеството на политическия процес и да разширят информираното публично участие в българската политика, постигайки по-високо ниво на прозрачност и отчетност.

Цели на проекта

Целите на проекта са:

 • Да повиши интереса към изборите и изборния процес;
 • Да насърчи широкото обществено участие в информирани публични дебати и в процеса на вземане на решения;
 • Да информира гражданите за съществуващите различия в програмите на различните политически партии по важни за обществото въпроси;
 • Да способства за по-рационални предизборни кампании и поведение на избирателите;
 • Да съдейства за дългосрочен информиран граждански контрол върху основните политически проблеми от национален интерес;
 • Осъзнаване от страна на политическите партии на нарасналия капацитет на гражданите да държат политическите партии отговорни за вземаните от тях решения;

Основни дейности по проекта

 • Организиране на публични дебати;
 • Подготовка на позициите в „Гласоследителя”;
 • Подготовка на позициите в „Гласоводителя”;
 • Официално обявяване на „Гласоследител” и „Гласоводител” (за всеки от изборите);
 • Медийно покритие, организация, подготовка, обявяване и поддържане на публично присъствие;
 • Обобщаване и разпространение на финалните резултати.

Финансиране

Проектът се финансира от Тръста за гражданско общество на ЦИЕ

Период на изпълнение

Септември 2012- август 2014 година

Резултати от проекта

 • Повишаване на интереса към изборите и изборния процес;
 • Насърчаване на широкото обществено участие в информирани публични дебати и в процеса на вземане на решения;
 • Промяна на отношението на българските граждани към политиката, изборите и политическите партии в частност.