Насърчаване на гражданското участие на млади роми

logo_malko

В началото на юни 2015 г. сдружение “Нов път” – Хайредин и Българското училище за политика „Димитър Паница“ започнаха изпълнението на партньорски проект „Насърчаване на гражданското участие на млади роми“. Проектът е в тематична област „Социално включване и овластяване на уязвими групи“, приоритет „Овластяване на уязвими групи“ и се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 година.

Продължителността на проекта е 10 месеца. Специфичните му цели са създаване на условия за уязвимите групи, включително роми, да поставят публично свои проблеми и да  предприемат подходящи действия за тяхното разрешаване и осигуряване на участие на представители на уязвимите групи, включително роми, в процесите на вземане на решение и формулиране на политики.

Проектът е свързан с идентифициране на причините за ниското равнище на гражданско участие на ромската общност, с определяне на необходимите знания и умения, които ще помогнат за преодоляването им и ще насърчат гражданското участие, и с обучение на ромски младежи, които са лидери на обществено мнение. Целта е младежите да пренесат придобитите знания и умения към останалите членове на общността си и да съдействат за позитивни промени в нея. Обучаваните роми ще разработят и ще представят публично нефинансови проекти, свързани с важни проблеми за общността. Младежите ще работят с помощта на ментори – българи и роми, утвърдени политически и граждански лидери. Обучаваните младежи от различните региони в страната ще създадат мрежа, чиято основна цел е да обменя опит и експертиза при решаването на ромските проблеми и насърчаване на гражданското участие.

Очаквайте повече информация за проекта и процедурата за кандидатстване в обучителната програма.

Проектът Насърчаване на гражданското участие на млади роми“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

eea_grants_5