Предизвикателства, променящи живота (2015-2016г.)

eea_grants_5

Целта на проекта е да повиши знанията и уменията на местните лидери за изработването на публични политики на местно ниво, да им помогне при разработването на механизъм за решаване на проблемите в общността и чрез това да повиши гражданското участие в процесите на вземане на решения.

Проектът е насочен към местните общности, които да идентифицират най-важните си проблеми и да излъчат свои лидери, които да бъдат обучени и да предложат решения на поставените проблеми. Решенията ще бъдат обсъдени с местните общности, като целта е от една страна обучените лидери да пренесат своите знания и умения към останалите членове на общността, а от друга – да я въвлекат в практическото разрешаване на проблемите, използвайки механизми за активно гражданство.

В рамките на проекта ще бъдат активизирани 12 общности и неформални граждански групи по места, като ще бъдат обхванати както младежите в тези общности, така и представителите на различни етнически групи. От всяка общност ще бъдат избрани по двама местни лидери, които ще преминат през тримодулно обучение. Ще бъдат проведени 24 общностни дискусии, в които ще бъдат поканени и активно въвлечени всички заинтересовани страни. Проектът ще създаде условия местните заинтересовани страни да участват в решаването на общностните проблеми и ще стимулира активното гражданство.

Проектът се осъществява от Сдружение Платформа АГОРА – Активни граждански общности за развитие и алтернатива и Българското училище за политика „Димитър Паница“ и се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Повече информация за проекта можете да намерите тук