Предизвикваме ви да промените живота си

logo_bg

В началото на юни 2015 г. Платформа АГОРА и Българското училище за политика „Димитър Паница“ започнаха изпълнението на партньорски проект „Предизвикателства, променящи живота“. Проектът е в тематична област „Демокрация, права на човека и добро управление“, приоритет „Подпомагане на активното гражданство“ и се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 година.

Продължителността на проекта е 10 месеца. Специфичната му цел е разработване и използване на механизми за активно гражданско участие в процеса на вземане на решения на местно, национално и европейско ниво.

Проектът е насочен към 12 общности, които ще идентифицират значими за общността проблеми и ще излъчат свои лидери, които след като преминат обучение ще предложат решения на поставените проблеми. Решенията ще бъдат обсъдени с местните общности, като целта е от една страна обучените лидери да пренесат своите знания и умения към останалите членове на общността, а от друга – да я въвлекат активно в практическото разрешаване на проблемите, използвайки механизми за активно гражданство. В рамките на проекта ще бъдат проведени 24 общностни дискусии, на които ще бъдат поканени всички заинтересовани страни, и ще се осъществи тримодулно обучение „Програма за активно гражданско участие и лидерство“ на 24 местни лидери. По този начин ще бъдат активизирани дванадесет общности и неформални граждански групи по места. Ще бъдат привлечени както младежите от местните общности, така и представители на различни етнически групи. Проектът ще създаде условия хората по места да участват в решаване на проблемите на общността си и ще стимулира активното гражданство.

Очаквайте повече информация за проекта и местата, на които ще се организират общностните дискусии.

Проектът „Предизвикателства, променящи живота“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

eea_grants_5