Съвместни действия за повишаване на осведомеността и активиране на местни власти и общности за реагиране на и адаптация към климатичните промени (2015-2016г.)

eea_grants_5

Целта на проекта е да увеличи информираността и да подобри капацитета за адаптиране към ефектите от климатичните промени чрез анализ на местни условия и причини за възникване на бедствени ситуации в населените места, проучване на работещи механизми за информиране и обучение на хората и чрез дейности за повишаване ролята на медиите.

С препоръки, базирани на анализите, ще бъдат подпомогнати местните власти да подобрят управленските си практики, като се насърчи участието на граждани в прилагане на политики за балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. Проектът е насочен към местните общности, младежите и вземащите решения, както и към медиите като ключов фактор за повишаване на обществената информираност.

Проектът се осъществява от фондация „ЕкоОбщност“ и Българското училище за политика „Димитър Паница“ и се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.