Стимулиране на дебат между завършилите Българското училище за политика (2015-2017г.)

Целта на проекта е да анализира обществената среда като стъпва на експертното знание и професионален опит на завършили Българското училище за политика „Димитър Паница“. Той е насочен към цялата общност на завършилите БУП. Това са над 600 човека, които се занимават професионално с политика, представители на неправителствения сектор и браншови организации, магистрати. Това са лидери на общественото мнение, които могат пряко и косвено да влияят на публичните политики и процесите в обществено-политическия живот.

На базата на анализа на обществената среда и нейните дефицити ще бъдат определени три ключови области, които са проблемни за България. Те ще бъдат проучени задълбочено, а екипи от завършили училището, които ще работят по проблемите, ще предложат мерки за преодоляване на недостатъците и политики за реформи. Трите ключови области и перспективите за развитието им ще бъдат обсъждани както със завършилите, така и с настоящите участници в Националната програма „Управленски умения“. Анализът ще помогне за развитие на програмите за обучение на БУП, както и за усъвършенстване на работата на училището с общността на завършилите.

Проектът се осъществява от Българското училище за политика „ Димитър Паница“ с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“ и ще продължи 21 месеца.