Овластяване на жените – активни участнички в политиката и процеса на вземане на решения в Мароко (2015 -2016г.)

Независимо че законодателството в Мароко въвежда квоти за участие на жените в органите на законодателната и изпълнителната власт, пред активното им включване в обществено-политическия живот все още стоят редица предизвикателства. Целта на проекта „Овластяване на жените – активни участнички в политиката и процеса на вземане на решения в Мароко“ е да подкрепи жените, които вече са тръгнали по този път и да им вдъхне увереност за важността на тяхното участие. Проектът се финансира от Международната организация на франкофонията.

През първата година на проекта беше направено документално проучване на женското участие в политическия и обществения живот, което анализира извършените към момента марокански и международни изследвания. Бяха определени организациите, които работят в сферата на женското участие – неправителствени сдружения, женски крила на политически партии, медии, с представителите на които беше проведена фокус-група за предизвикателствата пред включването на жените в политиката и гражданския сектор. Целта на фокус-групата беше да тества и допълни изводите от проучването.

 На база на анализите през втората година на проекта ще бъде направена обучителна матрица, която да обхване знанията и уменията, необходими за изграждане на капацитет в неправителствените организации, които се занимават с женски въпроси, както и в женските крила на политическите партии. Матрицата ще е основата за създаването на  три взаимосвързани обучителни програми, които ще комбинират лекции и практически казуси в области, ключови за овластяване на жените. Към програмите ще бъде изработен и наръчник с обучителни материали за обучители.