БУП ще обучава представители на местната власт и НПО как да се справят с мръсния въздух

logo_bg 235x128

Кандидати от Пловдив, Русе, Видин и София могат да подават документи за участие в обучението до 13 март

Българското училище за политика „Димитър Паница“(БУП) ще организира тридневно обучение по проект „Чисти решения за мръсния въздух“ за общо 20 представители на местната власт, неправителствени организации и лидери на обществено мнение от градовете Пловдив, Русе, Видин и София. Целта на обучението е да се подобри информираността на новоизбраната местна власт – представители на областната администрация, кметове, зам.-кметове, експерти и др. и да се увеличи гражданското участие при формулирането на политики за борба с мръсния въздух и вредните му ефекти. Изследване за миналия отоплителен сезон показа, че градовете с най-мръсен въздух в България са Пловдив, Русе, Видин и София, а основните причини за замърсяванията са отоплението на твърдо гориво и автотрафика. В края на юли 2019 г. Европейската комисия подаде иск пред Съда на ЕС срещу българското правителство заради липсата на достатъчно мерки да опази българските граждани от мръсния въздух. Местните политики също не се справят с предизвикателството. „Чисти решения за мръсния въздух“ предвижда обучителна програма, в която ще бъдат включени представители от четирите най-засегнати български градове. Проектът предвижда също и мерки за информиране и въвличане на местните общности при решаването на проблема. Желаещите да се включат в обучението от Пловдив, Русе, Видин и София могат да кандидатстват за това до 13.03.2020 г. За целта е необходимо да изпратят автобиография на имейл: bbogoeva@schoolofpolitics.org. Кандидатите трябва да отговарят на следните условия: да имат силна лична мотивация да влязат в обучителната програма; да са представители на местната/регионалната администрация, на НПО, граждански организации; професионално да са ангажирани с проблемите на мръсния въздух и със създаването на местни политики за решаването им; да демонстрират базови познания, свързани с проблема. Предимство ще имат кандидатите с минимум 3 години професионален опит (трудов стаж), които представляват организации с обществен авторитет и влияние в областта и в региона, в които работят. Представител на БУП ще се свърже с всеки кандидат и чрез интервю ще изследва мотивацията му за участие и знанията му по темата. При формирането на групата ще се отчитат и поредица от фактори като регионално представителство, баланс по пол, възраст и професионален профил. Окончателният състав от 20 участника в обучението ще бъде определен от комисия след разглеждане на документите и провеждане на интервютата. Всички разходи по обучението и настаняването са за сметка на организатора.

Програмата „Чисти решения за мръсния въздух“ е създадена с финансовата подкрепа на Фонд „Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Българското училище за политика „Димитър Паница“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че програмата отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд „Активни граждани България“.