Българско училище за политика „Димитър Паница“ и Асоциацията на българските градове и региони представиха проект „Повишаване на гражданското участие в местни политики и дейности по енергийната ефективност в община Рила“ пред местната общност  

На 07 октомври 2022г. проект „Повишаване на гражданското участие в местни политики и дейности по енергийната ефективност в община Рила“ беше представен пред местната общност в залата на Общинския съвет в община Рила.

От страна на Асоциацията, г-н Ергин Ермин благодари на кмета на община Рила – Георги Кабзималски и  на изпълнителния директор на БУП – Иван Начев за сътрудничеството по изработването на проекта, като представи и целите му. Иван Начев акцентира върху дейностите и методологията на проекта и  ползата за община Рила от изпълнението му.

Основната цел на проекта е повишаване на гражданското участие при формиране, изпълнение и мониторинг изпълнението на местните политики по енергийната ефективност в община Рила. Предвидените дейности по проекта анализират състоянието на местните политики в сферата на енергийната ефективност по отношение на изпълнението им и включването на гражданите в процесите на планиране и реализация. Това включва анализ и оценка на два стратегически документа от изминалия програмен период (2014-2020) и на три, актуални в момента, регулиращи и формулиращи енергийната политика на ниво община Рила. Особено внимание ще бъде отделено на реализираните и предвидени възможности за въвличане и участие на всички заинтересовани страни в процеса на планиране, изпълнение и контрола върху мерките за енергийна ефективност. На база на информацията от тези анализи ще бъдат направени препоръки за подобряване на стратегическите документи на община Рила с цел постигане на ефективно гражданско участие в тяхното изпълнение.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.