Българско училище за политика “Димитър Паница” и Асоциацията на българските градове и региони завършиха изпълнението на проект “Повишаване на гражданското участие в местни политики и дейности по енергийната ефективност в община Рила“

Проект “Повишаване на гражданското участие в местни политики и дейности по енергийната ефективност в община Рила“ приключи официално с провеждането на заключителна пресконференция на 26.07.2023 в град Рила. Резултатите от проекта бяха представени пред местната общност от г-н Ергин Ермин, изпълнителен директор на АБГР.

Основната цел на проекта беше повишаване на гражданското участие при формиране, изпълнение и мониторинг изпълнението на местните политики по енергийната ефективност в община Рила. Като част от дейностите по проекта бяха анализирани състоянието на местните политики в сферата на енергийната ефективност по отношение на изпълнението им и включването на гражданите в процесите на планиране и реализация. Това включва анализ и оценка на два стратегически документа от изминалия програмен период (2014-2020) и на три, актуални в момента, регулиращи и формулиращи енергийната политика на ниво община Рила. Особено внимание беше отделено на реализираните и предвидени възможности за въвличане и участие на всички заинтересовани страни в процеса на планиране, изпълнение и контрола върху мерките за енергийна ефективност. На база на информацията от тези анализи бяха разработени препоръки за подобряване на стратегическите документи на община Рила с цел постигане на ефективно гражданско участие в тяхното изпълнение.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.