Лидери с мисия - Подкрепа процеса на ваксинация срещу Covid-19 в изолирани райони и сред уязвими групи

ПартньориГражданско училище за политически науки в Мароко

Гражданското училище за политически науки в Мароко e основано през декември 2012  г.  с цел да подпомага марокански лидери, които участват активно в обществения и политически живот на страната.

Училището е учредено от 40 национални и регионални неправителствени организации, които работят в различни сфери на демократичното управление и правата на човека. Акцент в дейността му е обучението на млади марокански лидери в областта на националните публични политики и по въпроси, свързани с предизвикателствата за прилагане на новата конституция на страната. Училището се стреми да създаде условия за дебат, да свърже теоретичните знания  и практическите умения, да преведе политическите процеси  на разбираем език.

Всяка година в цикъла от обучения се включват 30  участника – мъже и жени, от всички райони на страната. Обучението преминава под формата на семинари, кръгли маси и конференции. Канят се национални и международни експерти с разнообразен опит.

Мисията на училището е да подпомогне развитието на млади лидери от партиите, синдикатите, неправителствените  организации, държавната и местната администрация и така да  стимулира обществения дебат, свързан с  човешките права и демократизацията.

Училището е член на Асоциацията  на  училищата  по политически науки и е част от усилията на Съвета на Европа за подпомагане на демократичните реформи  в Южното Средиземноморие.


Българско училище за политика „Димитър Паница“

Българското училище за политика “Димитър Паница” (БУП) е създадено през 2001 година и е част от мрежата на училищата по политически науки под егидата на Съвета на Европа, в която участват 21 организации от Централна и Източна Европа, Кавказ и Южното Средиземноморие. Мисията на училището е да подпомогне създаването на общност от граждански и политически лидери, с активна позиция в националния, европейския и световен политически процес, водени от съвременни демократични ценности като плурализъм, толерантност и информиран дебат.

БУП има дългогодишен опит в няколко основни направления.

Чрез обучителните си програми училището се стреми да насърчи процесите на демократизация в България, страните от Западните Балкани и Северна Африка.

В Националната програма „Управленски умения“ се обучават заедно обществени и политически лидери от парламентарно представените партии, неправителствения сектор, централната и местната администрация, браншови организации, магистрати. Обучението стимулира дебата по важни теми като принципи на ефективното и етично  управление, прозрачност и отчетност,  върховенство на закона. БУП поддържа мрежа от над 600 завършили Националната програма, като подпомага работата им по обществено полезни каузи.

От 2003  до 2011 година повече от 200 млади политически и граждански лидери от страните от Югоизточна Европа преминаха през Регионалната програма "Политическият дебат в Югоизточна Европа", чиято цел бе да насърчи транснационален конструктивен диалог по общи за региона проблеми.

Училището работи активно и в страните от Северна Африка. Тунизийското училище за политика бе създадено с подкрепата на БУП и използва българска методология за обучение.  Българското училище за политика и Гражданското училище за политически науки в Мароко имат стратегическо споразумение за сътрудничество и обмяна на експертиза. Благодарение на  споделения българския опит бе създадено и Гражданското и политическо училище в Яунде, Камерун.

Българското училище за политика „Димитър Паница “ работи за повишаване на гражданското участие в обществения живот на България като изследва формите на обществен контрол върху институциите и подпомага информирания избор на гражданите чрез различни инициативи и онлайн средства.  БУП реализира проекти в сферата на борбата с климатичните промени, повишаване на енергийната ефективност, устойчивия нисковъглероден растеж на икономиката.   Училището има многогодишна традиция и в областта на филантропията. За БУП   благотворителността е ценност, която трябва да бъде възпитавана сред младите българи. Училището поставя на публично обсъждане проблемите и предизвикателствата, с които се сблъсква филантропията у нас, и работи за възраждане на филантропските традиции.