Чисти решения за мръсния въздух

Въздухът в България е по-мръсен от този в Китай, се казва в доклад на Европейската сметна палата от 2018г. По данни на Световната здравна организация 15000 българи годишно загиват от болести, пряко свързани с мръсен въздух. Превишената норма на фини прахови частици е причина за дихателни и сърдечно-съдови заболявания, диабет от тип 2 и инсулт. Изследване на AirBG през изминалия отоплителен сезон показа, че градовете с най-мръсен въздух са Пловдив, Русе, Видин и София, а основните причини за замърсяванията са отоплението на твърдо гориво и автотрафика. В края на юли 2019г.Европейската комисия подаде иск пред Съда на ЕС срещу българското правителство заради липсата на достатъчно мерки да опази българските граждани от мръсния въздух. Местните политики също не се справят с предизвикателството. Проектът „Чисти решения за мръсния въздух“ предвижда обучителна програма, в която ще включим представители на областната и общинската администрация, представители на граждански организации и лидери на общественото мнение от най - засегнатите общини. Целта е да се подобри информираността на новоизбраната местна власт – представители на областната администрация, кметове, ресорни зам.-кметове, експерти и др. и да се увеличи гражданското участие при формулирането на политики за борба с мръсния въздух и вредните му ефекти. Проектът предвижда и мерки за информиране и въвличане на местните общности при решаването на проблема. Крайни ползватели на проекта ще са жителите на 4те най-засегнати града.

БУП набира представители на местната власт и НПО за тридневно обучение с цел  да се увеличи гражданското участие при формулирането на политики за борба с мръсния въздух и вредните му ефекти.

„Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Българско училище за политика „Димитър Паница” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“