Партньорство за устойчиво приобщаване на бежанци
Кризата в Украйна и интензивността на тази бежанска вълна, постави ново предизвикателство пред институциите. Необходимо е въвличането на бежанците в процесите по вземане на решения, противното създава риск от разработване на неподходящи мерки и трудности при осъществяването им. Проект „Партньорство за устойчиво приобщаване на бежанци“ има за цел създаването наумения в представители на бежанските общности, включително и украинска за разпознаване на институционалната среда и точките за достъп до системата завземане на решения в България.

Партньори в проекта са Център за развитие на устойчиви общности (ЦРУО) и Българско училище по политика „Димитър Паница“ (БУП) с активната подкрепа на Върховен комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН). През 12-те месеца работа се предвижда анализ на нуждите и предизвикателствата пред бежанците и конструиране на Борд за застъпничество и приобщаване на бежанци с участието на 15 представители на арабската, афганистанската и украинската общности, които да преминат обучение за разработване и прилагане на политики за интеграция, осигурено от експерти на партньорските организации. Предстои   разработването  и прилагането на модел за включване на борда в институционалната среда, както и Пътна карта за работа с институциите. Дейностите на проекта са локализирани в София, като е предвидено разпространение на резултатите посредством комуникационните канали на партньорите и тяхната партньорска мрежа до 30 000 бежанци, мигранти, търсещи убежище и 20 граждански организации с интерес по темата.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.


www.activecitizensfund.bg

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Българско училище за политика „Димитър Паница“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.