шаблоны joomla

Архив проекти

Проектът „Техническа помощ за Тунизийското училище за политика“ се финансира от Международната организация на франкофонията. Неговата цел е да запознае екипа на Тунизийското училище с методологията и добрите практики, използвани от Българското училище за политика в обучението на млади политически и граждански лидери, като така подпомогне изграждането на училището в Тунис като авторитетна обучителна организация.

 

Целта на проекта е да увеличи информираността и да подобри капацитета за адаптиране към ефектите от климатичните промени чрез анализ на местни условия и причини за възникване на бедствени ситуации в населените места, проучване на работещи механизми за информиране и обучение на хората и чрез дейности за повишаване ролята на медиите.

С препоръки, базирани на анализите, ще бъдат подпомогнати местните власти да подобрят управленските си практики, като се насърчи участието на граждани в прилагане на политики за балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. Проектът е насочен към местните общности, младежите и вземащите решения, както и към медиите като ключов фактор за повишаване на обществената информираност.

Проектът се осъществява от фондация „ЕкоОбщност" и Българското училище за политика "Димитър Паница" и се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

eea_grants_5

 

 

 

 

Целта на проекта е да подпомогне активното включване на ромската общност в изработването на публични политики и процесите на вземане на решения, като създаде условия младите роми публично да поставят проблемите си и да търсят решения за тях.

Проектът е свързан с идентифициране на причините за ниското равнище на гражданско участие на ромската общност, с определяне на необходимите знания и умения, които ще помогнат за преодоляването им и ще насърчат гражданското участие, и с обучение на ромски младежи, които са лидери на обществено мнение. Целта е младежите да пренесат придобитите знания и умения към останалите членове на общността си и да съдействат за позитивни промени в нея. Обучаваните роми ще разработят и ще представят публично нефинансови проекти, свързани с важни проблеми за общността. Младежите ще работят с помощта на ментори – българи и роми, утвърдени политически и граждански лидери. Обучаваните младежи от различните региони в страната ще създадат мрежа, чиято основна цел е да обменя опит и експертиза при решаването на ромските проблеми и насърчаване на гражданското участие. Проектът се осъществява от Сдружение„Нов път” и Българското училище за политика “Димитър Паница” и се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Покана за кандидатстване Програмата за активно гражданско включване и развитие на лидерски умения за млади роми.

eea_grants_5

 

 

 

 

 

 


 

Независимо че законодателството в Мароко въвежда квоти за участие на жените в органите на законодателната и изпълнителната власт, пред активното им включване в обществено-политическия живот все още стоят редица предизвикателства. Целта на проекта „Овластяване на жените – активни участнички в политиката и процеса на вземане на решения в Мароко" е да подкрепи жените, които вече са тръгнали по този път и да им вдъхне увереност за важността на тяхното участие. Проектът се финансира от Международната организация на франкофонията.

В рамките на проекта ще бъде направено документално проучване на женското участие в политическия и обществения живот, което ще анализира извършените към момента марокански и международни изследвания. Ще бъдат определени организациите, които работят в сферата на женското участие – неправителствени сдружения, женски крила на политически партии, медии, с представителите на които ще бъде проведена фокус-група за предизвикателствата пред включването на жените в политиката и гражданския сектор. Целта на фокус-групата е да тества и допълни изводите от проучването. Окончателният документ ще послужи като база за анализ на обучителните нужди на жените – активни участнички в процеса на вземане на решения, за определяне на знанията и уменията, които са им необходими, както и за планиране на обучения за тях, отговарящи на техните потребности.

 

Целта на проекта е да повиши знанията и уменията на местните лидери за изработването на публични политики на местно ниво, да им помогне при разработването на механизъм за решаване на проблемите в общността и чрез това да повиши гражданското участие в процесите на вземане на решения.

Проектът е насочен към местните общности, които да идентифицират най-важните си проблеми и да излъчат свои лидери, които да бъдат обучени и да предложат решения на поставените проблеми. Решенията ще бъдат обсъдени с местните общности, като целта е от една страна обучените лидери да пренесат своите знания и умения към останалите членове на общността, а от друга – да я въвлекат в практическото разрешаване на проблемите, използвайки механизми за активно гражданство.

В рамките на проекта ще бъдат активизирани 12 общности и неформални граждански групи по места, като ще бъдат обхванати както младежите в тези общности, така и представителите на различни етнически групи. От всяка общност ще бъдат избрани по двама местни лидери, които ще преминат през тримодулно обучение. Ще бъдат проведени 24 общностни дискусии, в които ще бъдат поканени и активно въвлечени всички заинтересовани страни. Проектът ще създаде условия местните заинтересовани страни да участват в решаването на общностните проблеми и ще стимулира активното гражданство.

Проектът се осъществява от Сдружение Платформа АГОРА – Активни граждански общности за развитие и алтернатива и Българското училище за политика "Димитър Паница" и се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Повече информация за проекта можете да намерите тук

 

eea_grants_5

 

 

 

 

 

 

 
Проектът „Подпомагане създаването на многопартиен диалог във времена на преход: обмяна на опит между България и Мароко” се финансира от Robert Bosch Stiftung.  Неговата цел  е да се подпомогне изграждането на активен диалог между политическите партии и гражданското общество в Мароко, а периодът на изпълнение е 2014-2015 година. Партньор в осъществяването на проекта е Гражданското училище за политически науки в Мароко.
 

Филантропията е в сърцевината на дейността на Българското училище за политика „Димитър Паница“ и стремежа ни да променяме обществото към по-добро. Проектът „Да вдъхновим околните и да променим обществото – филантропията като същностна ценност на лидерите“ се финансира от  фондация „Чарлз Стюърт Мот” – САЩ.  Неговата цел е да стимулира общността от млади лидери филантропи, които приемат личните прояви на дарителство и доброволчество като неотменни стъпки към значима обществена промяна. Искаме да накараме политическите и граждански лидери да разпространяват опита си в сферата на филантропията, да увличат с работата си другите, да предизвикват с действията си промени в общността си и обществото като цяло. Искаме да дадем тласък на диалога между поколенията, които да споделят помежду си филантропските си стратегии и виждания, обогатявайки филантропската общност и утвърждавайки филантропията като основна ценност на съвременния лидер и неотменима част от лидерството.

 Повече информация за проекта можете да намерите тук

 

Проектът „Развитие на обучителния капацитет на Тунизийското училище за политика“ се реализира в периода юни-декември 2013 година и е подкрепен финансово от Международната организация на франкофонията. Той е логично продължение на методологичната подкрепа, оказвана на тунизийското училище от Българското училище за политика „Димитър Паница“,  и е насочен основно към по-широко застъпване в програмата на ТУП на развитието на практически умения.

 

Лятната академия за развитие на демокрацията чрез културна дипломация се осъществява с подкрепата на Южната програма „Укрепване на демократичната реформа в южното съседство”, която е финансирана от Европейския съюз и се реализира от Съвета на Европа. Целта на проекта е да събере заедно завършили националните програми на Българското училище за политика “Димитър Паница”, Тунизийското училище за политика и Гражданското училище за политически науки в Мароко; да насърчи мултикултурния диалог, да окуражи активния дебат между тях за ценности като демокрацията, върховенството на закона, човешките права; да подпомогне дискусиите за това как можем да се справим заедно с общите предизвикателства. В Академията се включват 18 участника от трите страни – представители на политическите партии и на неправителствения сектор. Обучението се проведе в България между 4 и 8 юни.

Повече информация за проекта можете да намерите тук.

 

Проектът „Развитие на капацитета на Гражданското училище за политически науки в Мароко за изработване на програми за обучение на граждански и политически лидери ”  се финансирана от Международната организация на франкофонията и се изпълнява през 2014 година. Неговата цел е да предаде опит, експертиза и добри практики от Българското училище за политика „Димитър Паница“ на мароканското училище.

 

Българското училище за политика „Димитър Паница” в партньорство с Глобалния климатичен форум работи по проект „Новите страни-членки на ЕС: опазване на климата и икономически растеж”. Той се финансира от Министерството на околната среда, опазването на природата и ядрената сигурност на Германия. Поради важността му за българската икономика и околна среда в него активно участват администрацията на Президента на България, Министерството на околната среда и водите, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и  Националният статистически институт.

 

Проектът се финансира от Международната организация на франкофонията. Неговата цел е да бъде обучена група от 24  млади тунизийци, ангажирани активно в политическия и обществения живот на страната си в периода на преход към демокрация. Проектът включва проучване на обучителните нужди, избор на участниците и лекторите, изготвяне на програмата, провеждане на обучението и оценка на резултатите от него. Планира се обучението да се проведе преди предстоящите парламентарни избори в Тунис, които ще се състоят в края на Октомври 2014.  Партньор в осъществяването на проекта е Тунизийското училище за политика. 

Повече информация за проекта можете да намерите тук

 

Българското училище за политика „Димитър Паница” и Посолството на Федерална република Германия в България организираха конференция на тема „Инвестиционни механизми за енергийна ефективност”. Целта на конференцията беше да очертае политиките и оптималните механизми, които биха довели до успешни инвестиции в енергийна ефективност в сградите и промишления сектор в България.

Конференцията  се състоя на  14.11.2012 г. в Посолството на Федерална република Германия в България (Ул. Фр. Жолио Кюри 25, София) и  започна в 9:00 часа.

Конференцията  беше открита от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев. Сред участниците бяха Мириян От- министерство на околната среда на  Германия,  Диана Мангаладжу - университет „Оксфорд”, Красимир Найденов – директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие и др.

На форума се обсъдиха възможностите за инвестиции в технологии за енергийна ефективност и различните национални, европейски и глобални източници за финансирането им. Участниците  дискутираха потенциалната роля на България като регионален център на ЕС за развитие и финансиране на енергийна ефективност и най-новите икономически изследвания за това как целите на ЕС за енергийна ефективност  повлияват върху националните икономики. По време на конференцията се осъществи обмен на знания и идеи между немски и български политици, икономически анализатори и бизнес лидери.

За повече информация натиснете тук

 

Проектът „Насърчаване на филантропията в България 2012 – 2014” се финансира от фондация „Чарлз Стюърт Мот”, САЩ, и ще се изпълнява от януари 2013 до декември 2014 година. Неговата цел е да помогне повече хора да приемат филантропията като дългосрочен личен ангажимент и начин за промяна на обществото, както и да популяризира възможностите за по-добра комуникация на  благотворителността и филантропията. От своя страна Българското училище за политика ще повиши капацитета си да утвърждава  филантропията като основна добродетел в нашето общество и като един от пътищата за подпомагане на устойчивото развитие. 

 

Демокрацията и доброто управление в една държава в голяма степен се определят от активното участие на гражданите в процеса на вземане на решения. Необходимо условие за това участие са ясните и прозрачни процедури, които гарантират легитимно гражданско представителство при изработването и прилагането на публичните политики. В България съществуват 75 консултативни съвета, които трябва да консултират изпълнителната власт в изработването и осъществяването на политики. В повечето случаи не е ясно как се избират членовете на съществуващите консултативни съвети, как функционират самите съвети, какви проблеми обсъждат, до какви предложения стигат и как се отчитат за дейността си пред гражданите.  Част от проблема е, че законите или други нормативни актове, които предвиждат гражданско участие в консултативни и други обществени органи, не са регламентирали критериите, на базата на които се излъчват гражданските представители.

Повече информация за проекта можете да намерите тук

eea_grants_5

 

 

 

 

 


 

Проектът „Свързване на експертността на гражданското общество, бизнеса, изследователи и млади политически лидери”, финансиран от фондация „Америка за България”, подкрепя Националната програма на училището, в която на управленски умения се обучават млади политически и граждански лидери.Целта ни е да изградим нов тип комуникация между политическите партии, бизнеса и структурите на гражданското общество, която води до практически решения и стимулира демократичното развитие на България и икономиката й.

 

 

Страница 2 от 4

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 Следваща > Край >>