Активни жени – просперираща демокрация


Основната цел на проект "Активни жени - просперираща демокрация" е по-активното участие на жените в политическия живот в областите Благоевград, Разград и Кърджали чрез поемане на инициатива, преодоляване на традиции и предразсъдъци и успешно участие в процесите на вземане на решения на местно ниво.
Специфичните цели са:
1.    Да се овластят жени и да се изгради тяхната увереност относно важността на активното им участие в процеса на вземане на решения  в областите Благоевград, Разград и Кърджали.
2.    Да се предоставят специфични знания и да се изградят умения за гражданско участие, застъпничество и обществена ангажираност на жени в областите Благоевград, Разград и Кърджали.
3.    Да се създадат устойчиви мрежи от заинтересовани страни, включително официални и неформални женски организации, местни власти, гражданско общество, публични органи и да се насърчи по-нататъшното сътрудничество и обмен на добри практики за включване на жените в процеса на вземане на решения.
4.    Да се повиши общественото съзнание за правата и правомощията на жените да участват активно в обществения живот.


Проектът се финансира от проект PROTEUS на Transatlantic Foundation, съфинансиран от Европейския съюз.


Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техниите автори и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACЕA.