АГРИПОЛИзменението на климата е едно от най-големите предизвикателства и заплахи на 21-ви век. Значителен дял от вредните за климата емисии на парникови газове и обезлесяването са причинени от животновъдството (ESPAS доклад 2019: 9). Въпреки че устойчивите действия вече са високо оценени от учащите, те често все още не са здраво застъпени в основните учебни програми на училищата. Тук се намесва финансираният от Еразъм+ проект Селскостопанска политика и устойчивост в професионалното образование (AGRIPOL). С цел да илюстрира разнообразните влияния на начина ни на живот върху климата и да представи алтернативни възможности за действие, екипът на AGRIPOL разработва смесен курс за обучение на учители в професионални училища въз основа на Целите за устойчиво развитие на ООН. Освен това се предвижда разработването на филм, видеоклипове, учебни материали и учебни модули. Те ще бъдат свободно достъпни и ще могат да се използват в класната стая.
С темите за селскостопанска политика и устойчивост, проектът е насочен както към индивидуалното, така и към структурното поведенческо ниво. Като се вземат предвид дидактическите принципи като ориентация към проблеми и света около нас, той се занимава конкретно с ефектите от Общата селскостопанска политика на ЕС (ОСП). Новата й версия от  2021 г. ще служи като обект на изследване за учащите, за да разберат фона на политическите решения, да оценят критично техните ефекти и да разпознаят стойността на устойчивостта.
Основните цели на проекта са:
•    Усъвършенстване на компетентността и критичното мислене на учениците в професионално образование.
•    Обучение на учители и ученици, които да станат „фактори на промяната“.
•    Решаване на проблеми на структурно ниво, които трябва да бъдат решени в европейския контекст, за да се постигнат целите за устойчивост.
•    Преработване на учебните програми по зелените професии в професионалните училища с цел по-силен акцент върху опазването на ресурсите.

Екипът се състои от експерти от четири европейски държави, които ще осигурят изпълнението на дейностите и разпространението и на резултатите от проекта в рамките на Европейския съюз.
Основната целева група на проекта са учители в професионални училища, които ще предадат новопридобитите си знания на ученици и институции. Освен това проектът има за цел да достигне пряко до учениците и вземащите решения в образователните органи.