Насърчаване на филантропията в България (2012-2014 г.)

Проектът „Насърчаване на филантропията в България 2012 – 2014” се финансира от фондация „Чарлз Стюърт Мот”, САЩ, и ще се изпълнява от януари 2013 до декември 2014 година. Неговата цел е да помогне повече хора да приемат филантропията като дългосрочен личен ангажимент и начин за промяна на обществото, както и да популяризира възможностите за по-добра комуникация на  благотворителността и филантропията. От своя страна Българското училище за политика ще повиши капацитета си да утвърждава  филантропията като основна добродетел в нашето общество и като един от пътищата за подпомагане на устойчивото развитие. 

Проектът „Насърчаване на филантропията в България 2012 – 2014” се финансира от фондация „Чарлз Стюърт Мот”, САЩ, и ще се изпълнява от януари 2013 до декември 2014 година. Неговата цел е да помогне повече хора да приемат филантропията като дългосрочен личен ангажимент и начин за промяна на обществото, както и да популяризира възможностите за по-добра комуникация на  благотворителността и филантропията. От своя страна Българското училище за политика ще повиши капацитета си да утвърждава  филантропията като основна добродетел в нашето общество и като един от пътищата за подпомагане на устойчивото развитие.

Обща информация

През последните години бяха издадени редица книги, в това число и от Българско училище за политика, посветени на филантропията. Те обобщават българския опит и предоставят полезни съвети за тези, които правят или получават дарения. Медиите и неправителствените организации, работещи в областта на благотворителността, също постоянно организират събития, за да провокират дебат в обществото и да повишат обществената ангажираност по темата, като по този начин ангажират повече хора с дарителство.    
Независимо от всички тези положителни резултати културата на филантропията все още липсва в нашето общество. На индивидуално ниво повечето хора приемат изпращането на SMS за някаква кауза като достатъчно, въпреки че това е повече акт на единична проява, отколкото дългосрочна лична ангажираност с определена кауза. Дарителите обикновено предпочитат да останат анонимни и не споделят дейността си публично. Това от една страна не разпространява добрите благотворителни практики в обществото, а от друга – не насърчава другите хора да даряват. 
В същото време има много проблеми, сред тях бедност, изоставени деца, замърсена околна среда и др, които, за да бъдат разрешени, се нуждаят от обединените усилия на обществените и частни организации, както и на отделните хора, които са лидери на мнение и агенти на промяната. 
С настоящия проект се стремим да станем катализатори за промяна на нагласите и отношението към филантропията в нашето общество и да подобрим начина, по който комуникираме дарителството и благотворителността. Също така ще продължим да повишаваме капацитета си като поддръжник на филантропията у нас. За целта ще проведем фокусирани проучвания и анализи, ще организираме обучения и обмяна на добри практики и научени уроци, ще работим за включване на ключовите заинтересовани страни и на лидерите на мнение при популяризирането на дарителството и благотворителността и за подкрепа на дългосрочния им ангажимент и социална солидарност на основата на обществената полза.  
Резултатите, които очакваме да постигнем, са промяна в нагласите спрямо филантропията и благотворителността, така че те да бъдат възприемани като форма на дългосрочна ангажираност към най-належащите обществени проблеми; запознаване на младите хора с духа и културата на филантропията и повишаване на уменията им как да ги комуникират по-добре; създаване на устойчива мрежа от дарители, която обхваща настоящи участници в Националната програма, завършили училището и водещи обществени фигури, които приемат филантропията като дългосрочен личен ангажимент; изграждане на капацитета на Българско училище за политика по темата, така че да се превърне в ресурсен център в областта на филантропията.

ФИЛАНТРОПИЯТА И БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТТА В БЪЛГАРИЯ
ПРЕЗ ФИЛТЪРА НА МЕДИИТЕ

ДАРИТЕЛСТВОТО ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ ЕДИНСТВЕНО ЧИСЛО