Текущи проекти

Категория

logo_erasum_sait
Общата цел на проекта „Активна младеж за проспериращи общества“ е да насърчи по-силно регионално сътрудничество между младите хора чрез идентифициране на нови свързващи теми, основани на стратегията на ЕС за младежта, които в дългосрочен план могат да бъдат решени по иновативен начин. Краткосрочни цели: 1. Да се ​​развият предприемачески, лидерски и управленчески умения у младите...
Read More
The overall objective of the project “Active Youth for Prosperous Societies” is to encourage stronger regional youth cooperation by identifying new connecting issues based on the EU Youth strategy, which may in the long run, benefit from innovative solutions. Short-term objectives: 1. To develop policy entrepreneurship, leadership and good governance skills in the young people...
Read More
Целта на проекта „Agripol” е да проектира учебните програми по зелени професии в професионалните училища по такъв начин, че на темите за устойчивост и опазване на ресурсите да се отдаде по-голямо значение. В него българското училище за политика “Димитър Паница” си партнира с водещата организация Лайбницки Университет Хановер (Германия), Аграрен университет Пловдив (България), Университетския колеж...
Read More
The aim of the project “Agripol” is to design the curricula in green professions at vocational schools in such a way that the topics of sustainability and protection of resources is given more importance. In it the Bulgarian School of Politics “Dimitry Panitza” is partnering with the lead organization Leibniz University Hanover (Germany), Agrarian University...
Read More
eu_sefdown_sait
Проектът цели да осигури данни и информация за продължаващата реформа в детското правосъдие в България, като насърчи активността на НПО, медии и граждански активисти за граждански мониторинг на усилията за възстановително правосъдие за деца. На тази база, мултидисциплинарният екип по проекта ще направи анализ на заинтересованите страни за успехите и неуспехите на детското правосъдие в...
Read More
The project aims to provide data and information on the ongoing reform of juvenile justice in Bulgaria by encouraging the activity of NGOs, media and civic activists for civic monitoring of restorative justice efforts for children. On this basis, the multidisciplinary project team will analyze the stakeholders for the successes and failures of juvenile justice...
Read More
Проект „EU COOLтура”  ще бъде реализиран от Българско училище за политика „Димитър Паница” в периода януари  – октомври 2021 г. Проектът се финансира от Европейския съюз (ЕС) и основната му цел е да повиши осведомеността на младите хора за политиките на Европейския съюз(ЕС), за тяхната роля за бъдещото им образователно и професионално развитие. Основната и специфичните цели...
Read More
active_citizens_fund_e1571929162228
Проектът „Чисти решения за мръсния въздух” предвижда обучителна програма, в която ще включим представители на областната и общинската администрация, представители на граждански организации и лидери на общественото мнение от най – засегнатите общини. Целта е да се подобри информираността на новоизбраната местна власт – представители на областната администрация, кметове, ресорни зам.-кметове, експерти и др. и...
Read More
Целта на проекта „Платформа за иновации в биологичното земеделие” е да увеличи знанията на доставчиците на курсове за възрастни относно биологично производство, маркетинг и брандиране на продукти чрез нова и иновативна учебна програма. В него, Българското училище за политика „Димитър Паница”, си партнира с водещата организация „Център за стратегически изследвания и документация ” (Северна Македония),...
Read More
The aim of the project “Organic Agriculture Innovation Platform” is to increase the knowledge of adult course providers about organic production, marketing and branding of products through new and innovative curriculum. In it, the Bulgarian School of Politics “Dimitry Panitza” is partnering with the lead organization “Forum CSRD” (North Macedonia), “Serbia Organica” (Serbia), “Eko Zadar”...
Read More
1 2 3 4 5

Информация за контакт

ул. Цар Шишман 17
1000
София
България

+359 2 952 68 82
office@schoolofpolitics.org

Изпрати съобщение

Контактна форма