Гласът на българските деца ( 2016 – 2019г. )

Проектът „Гласът на българските деца“ се изпълнява от Българското училище за политика „Димитър Паница“ и се финансира от Фондация „Оук“. Той ще се осъществява от 2016 до 2019 г. Проектът е създаден, за да се засили процеса на формулиране и прилагане на адекватни детски политики и да подпомогне въвеждането на добри практики за разрешаване на актуални проблеми. Той е насочен към политическите и гражданските лидери, допринасящи за формирането на детските политики. Целта ни е българските деца да се чувстват сигурни и защитени, и техният глас да бъде чут от управляващите.

Проектът „Гласът на българските деца“ се изпълнява от Българското училище за политика „Димитър Паница“ и се финансира от Фондация „Оук“. Той ще се осъществява от 2016 до 2019 г. Проектът е създаден, за да се засили процеса на формулиране и прилагане на адекватни детски политики и да подпомогне въвеждането на добри практики за разрешаване на актуални проблеми. Той е насочен към политическите и гражданските лидери, допринасящи за формирането на детските политики. Целта ни е българските деца да се чувстват сигурни и защитени, и техният глас да бъде чут от управляващите.

Кои са някои от проблемите, с които се сблъскваме в България по отношение на детските политики?

• Въпреки усилията на много неправителствени организации в сферата на закрила на правата на децата, все още не са познати в дълбочина проблемите на децата от редица политици. Често те не знаят как да защитават правата и интересите на децата, не осъзнават последствията на редица краткосрочни решения в дългосрочен аспект. Липсва систематично обучение на представителите на законодателната, изпълнителната и местната власти по детски политики.

• Все повече деца са засегнати от процеса на социална стратификация, увеличаващата се бедност на населението, ниското образование и маргинализацията на някои групи. Липсата на прехрана и висока безработица води до масова миграция, при която родителите заминават на работа в чужбина, оставяйки децата в България. Много от тези деца развиват поведенчески проблеми и имат нужда от специализирана подкрепа, която липсва.

• Насилието между и към деца е постоянна повишаваща се тенденция, като няма ефективни механизми за превенция и противодействие.

• Въпросът със специализираните съдилища за малолетни и непълнолетни деца – жертви, свидетели или участници в насилие, с цел намаляване на риска от психологическа травма, е все още неразрешен.

• Една пета от ромските деца на възраст от 7 до 15 години не посещават училище, а 48% от тях учат в сегрегирани училища, като често отпадат от образователната система. Ранните бракове също са от основно значение при тях.

Тази ситуация може да се промени, само ако има целенасочена работа за повишаване на знанията на политиците за проблемите и политиките за деца, за промяна на нагласите и за изграждане на механизми за ефективно взаимодействие между политици и неправителствени организации.

Какво искаме да направим за децата в България?

  • Да превърнем обучението на политическите и граждански лидери по политиките за децата в непрекъснат процес и да фокусираме вниманието им към възможните решения на съществуващите проблеми;
  • Да създадем общност от хора на водещи позиции в законодателната, изпълнителната и местната власт, които да работят целенасочено за защита правата на децата и да бъдат двигател на промените, от които се нуждаем в тази сфера;
  • Да стимулираме диалога между политическия и гражданския сектор по проблемите на децата и да подпомогнем неправителствените организации, работещи по тези проблеми, да създадат тесни контакти и ефективни механизми на взаимодействие с политиците на национално и местно ниво;
  • Да подпомогнем основните застъпнически дейности в страната и утвърждаването на добри практики.

Как ще го постигнем?

Ще въведем нова тематична линия в Националната програма „Управленски умения“, като в програмата ще бъдат използвани анализи на български и международни неправителствени организации по детски политики;

Ще предоставим допълнителна подкрепа чрез обучения за участници, които работят в сферата на правата на децата и детски политики;

 

В програмата със завършилите Националната програма, ще работим в няколко направления, като:

Провеждане на обучения;

Регионални срещи за местен анализ и обмен на добри практики

Мрежа „Агенти на промяната“ – мрежа от завършили, които работят в тази сфера;

Ще бъде разпространена информация, съдържаща стратегическа информация по темата към много работещи в сферата експерти.

Извеждането на политиките за децата на преден план в дневния ред на хората, които създават и изпълняват публичните политики у нас, е свързана с по-задълбочена информация и по-пълно осмисляне на проблемите на децата. Необходими са последователни и дългосрочни усилия, както за повишаване на равнището на знание в тази сфера, така и за промяна в нагласите. Подкрепата на „Оук“ с тригодишен хоризонт ще даде възможност на БУП „Димитър Паница“ да използва пълноценно натрупания опит и експертиза в досегашната работа с политически и граждански лидери, за да разшири общността от хора на водещи позиции, които приемат като собствена кауза защитата на правата на децата в България и са готови да отстояват промените, които са необходими в тази сфера.

Повече информация за проекта можете да намерите тук