Община Добрич вече има онлайн платформа за комуникация с  гражданите

Българско училище за политика „Димитър Паница” разработи платформа за гражданско участие в община град Добрич, която може да бъде намерена на www.zadobrich.com. Целта й е да подпомогне диалога и сътрудничеството между вземащите решения, неправителствените организации, широката общественост и други заинтересовани страни в общината. Въвеждането на платформата води до по-голяма прозрачност и откритост на процеса на разработване на публични политики и подобрява тяхното качество. Участието на всички заинтересовани страни в процеса на вземане на решения допринася за отчитането на всички гледни точки по въпроси от местно значение, подобрява разбирането на всяка от групите спрямо останалите и увеличава тяхната отговорност не само към настоящите поколения, но и към тези, които ще живеят в бъдеще.

Платформата е базирана на софтуер с отворен код  „Консул”. Това е най-изчерпателният дигитален инструмент за гражданско участие, даващ възможност за отворено, прозрачно и демократично управление. Използва се в 35 държави, 135 институции (местната власт в Ню Йорк, Мадрид, Торино, Париж) и от над 90 милиона човека. Платформата е резултат от съвместната работа на над 50 институции от различни краища на света. Те продължават да споделят и обменят опит, най-добри практики и знания. С техния принос „Консул“ непрекъснато се разширява и подобрява.

Разработването и внедряването на платформата за нуждите на община град Добрич е част от проект „Съвместни решения за по-добро управление на община Добрич”. Той се изпълнява от Българско училище за политика „Димитър Паница“ и се финансира от Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ), съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.