Млади лидери в подкрепа на социалната интеграция на децата от институции (2010-2012 г.)

 

Информация

В рамките на проекта представители на завършилите програмите на училището работят с децата от Центровете за настаняване от семеен тип във Велинград, Дома за деца, лишени от родителска грижа „Незабравка” в Стара Загора и Дома за деца и младежи с умствена изостаналост „Св. Пантелеймон” в с. Видраре, общ. Правец. Съобразявайки се със спецификата на всяка от институциите, завършилите подпомагат приобщаването на децата към местните общности, осигуряват условия за професионалната им подготовка,търсят форми за развитие на уменията и способностите им, въвличат в процеса различни партньори – местни власти, бизнес, неправителствени организации, студенти, ученици.

Проектът съчетава натрупания опит от практическата работа с домовете със знанията и уменията за правенето на политики, които училището дава на своите възпитаници. Завършилите училището разработват и прилагат в практиката модели за успешно приобщаване и реализация на децата в обществото, които могат да бъдат използвани и от други институции на други места в страната. Те оставят в миналото кампанийния подход в работата с децата от институциите, предлагат варианти за последователна и постоянна подкрепа, включват активно всички заинтересовани страни, извеждат на преден план дебата за бъдещето и процеса на деинституционализация. И не на последно място – младите политически и граждански лидери променят нагласите си към благотворителността и дарителството, възприемат ги не като еднократен акт, а като ценност, от която обществото ни се нуждае.

 

Цели на проекта:

 • Да се подпомогне приобщаването и да се представят модели за социално включване на деца от институции за временно настаняване, деца с увреждания и деца, лишени от родителска грижа.
 • Да се прекъснаткампанийните инициативи в подкрепа на децата и да се въведе систематизиран подход за тяхната социална адаптация,
 • Да се утвърди благотворителността като основна ценност в съвременното българско общество чрезблаготворителни кампании, организирани от Българското училище за политика и от младите политици, завършили неговите програми,

Основни дейности по проекта:

 • обсъждане на политики за интеграцията на децата и препоръки и предложения в процеса на деинституционализация;
 • провеждане на политически дебати за перспективите пред институциите и настанените в тях деца;
 • провеждане на периодични срещи на завършилите Българско училище за политика с децата и включване на студенти, ученици, местни власти, местен бизнес и неправителствени организации в различните дейности по проекта;
 • подпомагане на различни сесии и студиа, в които децата имат възможност да развиват уменията си и придобиват трудови навици;
 • организиране на благотворителни събития, включително изложби и търгове на изработените от децата изделия, концерти, посещения на куклен театър и др, които да подпомогнат социализацията на децата.

Финансиране

Проектът се финансира се от „Бонита Тръст”, Гибралтар

 

Период на изпълнение

Октомври 2010 – Октомври 2012

 

Очаквани резултати

 • подпомагане на процеса на социална адаптация на децата от институциите и изграждане у тях на трудови и житейски навици и умения, полезни за бъдещото им развитие;
 • прекъсване на кампанийните инициативи в подкрепа на децата;
 • разработване на модели за социално включване на деца от институции за временно настаняване, деца с увреждания и деца, лишени от родителска грижа;
 • утвърждаването на благотворителността като основна ценност в съвременното българско общество.

Галерия