Насърчаване на филантропията в България (2011-2012 г.)

Информация
Целта на проекта е да възроди възрожденските дарителски традиции, да насърчи благотворителността сред младите политически и граждански лидери, да превърне филантропията в неотменна част от културата и ценностната система на българското общество.
Българско училище за политика винаги е обединявало водещи обществени фигури в стремежа им да се ангажират дългосрочно с дадена кауза и да увлекат след себе си околните. Ние вярваме, че това е пътят да възстановим филантропските традиции, да положим основите на съвременното разбиране за филантропска култура, да насърчим дългосрочната ангажираност и социална солидарност на основата на обществените интереси. Това изисква да се проучат и намерят дарителските практики, които са работещи в България, те да се популяризират и развият така че да привличат все повече хора, които искат да се ангажират с подкрепата на обществено значими каузи.
Ние обобщаваме натрупания български и чуждестранен опит, организираме конференции, публични дебати и други събития, на които обсъждаме проблемите и предизвикателствата пред дарителството и съдействаме за промяна на нагласата към филантропията. Така създаваме общност от млади хора, които разбират филантропията като дългосрочна кауза и постоянна лична ангажираност.

Цели на проекта:

 • Насърчаване на филантропията като практика и философия, основаваща се на общественото добруване, и като стълб на демократичните ценности и политики;
 • Насърчаване на филантропията като неразделна и същностна част от публичните политики, която подпомага прозрачността и отговорността;
 • Въвеждане на филантропията сред младите граждански и политически лидери, които на свой ред да положат основите на „жива” общност от филантропи, базирана на откритостта, доверието и колективния отговор на важните социални проблеми;
 • Да подпомогне Българското училище за политика да повиши капацитета си за насърчаване на филантропията като ключова добродетел на съвременното българско общество и да го превърне във водещ източник на знания за филантропията като философия и практика.


Основни дейности по проекта:

 • привличане на млади политически и граждански лидери сред завършилите програмите на училището, както и на обществено значими фигури, които да станат „агенти на промяната” за насърчаването на филантропията като личен избор;
 • организиране на благотворителни събития, които да променят разбирането за филантропията като форма на продължаващ ангажимент на политическите и гражданските лидери към най-наболелите обществени проблеми;
 • организиране на конференции, публични дебати и сесии в рамките на Националната програма, които да променят нагласите към дарителството чрез информиране на обществото за важните социални въпроси;
 • изграждане на експертност в Българско училище за политика за филантропията чрез идентифициране на надеждни източници по темата и обобщаването им в база-данни от добри практики и примери от нашия и чуждия опит, проучване на българската и чуждестранната филантропска практика и установяване на партньорства с организации, работещи за насърчаването на филантропията и благотворителността като основни ценности на демократичното общество.

Финансиране
Проектът се финансира от фондация „Чарлз Стюарт Мот”, САЩ

Период на изпълнение
Януари 2011 – декември 2012

Очаквани резултати

 • Изграждане на устойчива мрежа от дарители, която включва настоящи курсисти, завършили училището и обществено значими фигури, които приемат филантропията като личен избор;
 • Промяна на нагласата към благотворителните събития като форма на продължаващ ангажимент на политическите и гражданските лидери към най-наболелите обществени проблеми;
 • Промяна на нагласите към дарителството чрез информиране на обществото за важните обществени проблеми и приобщаване на младите хора към „духа” и културата на филантропията;
 • Повишаване на капацитета на Българското училище за политика по темата и превръщането му във водещ източник на знания за филантропията като философия и практика.

 

Галерия