Медиите в България в подкрепа на политически мерки за ограничаване на климатичните промени

Обща информация

Описание на проекта

Необходимостта от този проект се налага от реалностите на измененията на климата в света иотговора, който държавите трябва да дадат, за да се смекчат и забавят последиците от тези изменения в икономически, социален, и политически план. Обсъждането, изработването и ефективното прилагане на законодателни инициативи и механизми на национално ниво в тази област може да се постигне с поемането на конкретни ангажименти от политическите сили и чрез системен последващ контрол върху тяхното изпълнение. Този контрол може да бъде оказван ефективно от гражданското общество и медиите, които в голяма степен формират позициите на гражданското общество по тези теми.

Ако редакторите в основните български медии получат базово обучение за значимостта на темата, за начините на нейното отразяване, за надеждните източници на информация, тогава цялата медийна картина би могла да се промени – особено ако медиите бъдат постоянно захранвани с подходяща информация.

Проектът ще даде възможност на главни редактори на медии и водещи журналисти от страната да се срещнат с известни политически фигури, учени и активисти от България и света, работещи в областта на климатичните изменения. Това ще предостави експертна информация и ще развие умения у журналистите да анализират тази информация, и да провокират нагласите на политиците и обществото в България, и по този начин да оказват необходимия натиск климатичните изменения да станат приоритетни в дневния ред на правителството.

 

Цели на проекта

Обща цел

Да се повиши компетентността и знанията на участниците в проекта и обществеността за измененията в климата и последиците от това, за по-обхватно, обективно и регулярно отразяване на темата, както и за постигане на по-строг медиен контрол върху реализацията на съответните политики, норми и законодателство в страната от отговорните правителствени и политически институции.

Конкретни цели

  • Промяна на редакционната политика на медиите по отношение на измененията в климата, за да поставят темата като значима и една от водещите в техния дневен ред, за компетентно медийно отразяване на реализацията на политиките в областта на климатичните промени на световно, национално и местно равнище.
  • Създаване на общност от водещи журналисти в страната, които работят по темата климатични изменения, за ефективна и навременна комуникация и популяризиране на най-нови развития и постижения, и за информиран дебат и контрол по мерките, предлагани от правителството в тази сфера.
  • Да се създаде механизъм за дългосрочно взаимодействие между водещи журналисти, правителствени институции и неправителствени организации, за обмен на информация, анализ и оценка на документи и действия на правителството в подкрепа на мерки, ограничаващи ефекта от климатичните изменения.

Основна целева група

Водещи журналисти – главни редактори, директори на отдели, главни анализатори и коментатори в централни и местни печатни медии, онлайн-издания и платформи, телевизия (звена за бизнес информация, специализирани в тема за енергетика, международни отношения, политически коментари)

Разширена целева група

Политици – депутати, министри, кметове, общински съветници

Участници в проекта 

Агенция БГНЕС

БНТ 

БТВ

Бургас Инфо 

Български фактор 

В-к Пари

NewsBg 

Sofia News Agency 

В-к Политика

Всеки ден 

Дарик 

Дневник

Капитал 

Днес+ 

ДнесБГ

Дума 

Информационна агенция БЛИЦ 

Информационна агенция КРОСС

Информационна агенция Фокус 

TV Европа 

Информационна мрежа Блулинк

Монитор 

Медиапул 

Нова ТВ

Българско национално радио 

Новинар 

Сега

Списание Мениджър 

Списание Тема 

Стандарт

Труд 

24 часа 

Globus News

Investor BG

 

Основни дейности

  • Провеждане на 3 еднодневни обучителни семинара с целевата група журналисти, за анализ и подготовка на публикации по темата “изменения на климата” в печатни и електронни медии.

  • Обучителен модул за целевата група журналисти като подготовка за медийно отразяване на срещата на ООН в Копенхаген 2009.
  • Проучване на състоянието на медиите в страната по отношение на качеството на отразяване на темата климатични изменения, и проследяване на очакваната промяна в редакционната им политика в резултат на проекта. В рамките на това изследване ще се проучи и информираността на политиците по темата.
  • Дейности в подкрепа на обучението в семинарите: редовен имейл брифинг за журналисти от медии в страната, който ще ги информира за последни промени в европейското и националното законодателство, правителствени решения, европейски тенденции в областта на климатичните промени.
  • Дейности за публичност и разпространение на резултатите от проекта.

Актуално

Събития

Среща-семинар за Пътна карта 2050

Срещата за Пътна карта 2050 събра в конферентен център Комодо представители на неправителствени организации, медии, научни и бизнес среди, политически партии, Столична община. Обширната презентация на Драйс Ацке от Европейската климатична фондация предизвика разгорещена дискусия по ключови аспекти на Пътната карта и значението й за нашата страна.

Семинар по устойчиво бизнес развитие с участието на Училището за политика

На 9 и 10 април, с подкрепата на Българско училище за политика, Горичка проведе за втори път двудневен семинар по устойчиво бизнес развитие. Целта на инициативата бе да представи най-актуалните практики и тенденции от света на устойчивия бизнес и да запознае бързо и адекватно мениджъри ръководно ниво с устойчиво бизнес развитие: лидерство, маркетинг, стратегия, икономика, модели.

Издаване на книгата на Джереми Легет „На изчерпване: Нефт, газ, „въздух под налягане“ и глобалната енергийна криза“

Със съдействието на Българско училище за политика беше издадена на български език книгата на Джереми Легет „На изчерпване: Нефт, газ, „въздух под налягане“ и глобалната енергийна криза“. Книгата е особено ценна като основа за всеки дебат за бъдещето на световната и националната енергетика и политика на климатичните промени. Тя описва по особено достъпен и четим начин една от най-сложните и критични за икономическото и политическото развитие на света прогнози – за връхната точка на производството (или разработването на нови залежи) на петрол (peak oil).

Среща-семинар на тема „Възобновяеми енергийни източници и българското законодателство. Ще успеем ли да изпълним целите на ЕС до 2020 г. за възобновяема енергия?“

Българското училище за политика организира среща семинар на тема „Възобновяеми енергийни източници и българското законодателство. Ще успеем ли да изпълним целите на ЕС до 2020 г. за възобновяема енергия?“ на 11 октомври 2010 г.. Лектор на семинара беше Кенет Лефковиц, Председател на Надзорния съвет на Българската ветроенергийна асоциация.

Събитието се организира по проект „Медиите в България в подкрепа на политически мерки за ограничаване на климатичните промени“, с финансовата подкрепа на Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд.

На срещата бяха дискутирани ползите и рисковете от въвеждането на ВЕИ, международният план по темата, постижимостта на целите 20/20/20, както и какво трябва да бъде направено, за да бъдат постигнати.

 

Месечни бюлетини

 

Електронни брифинги

 

Анкети и дискусии

 

Документи

България

Европейски съюз

Директиви

Пакет Енергия – климат на Европейския съюз

През 2008 г. Европейската комисия предложи всеобхватен пакет от предложения и мерки, които да допринесат за постигане на амбициозните ангажименти на Европейския съюз в борбата срещу изменението на климата. ЕС се ангажира да намали общите си емисии парникови газове с 20% до 2020 г. спрямо нивата от 1990 г. Поставена бе и цел за увеличаване на дела на енергията, произведена от възобновяеми източници в крайното потребление с 20% до 2020 г., както и цел за подобряване на енергийната ефективност също с 20% до 2020г.

Международни споразумения

Анализи, доклади и публикации

Копенхаген 2009

 

Полезно

 

Асоциирани партньори по проекта

 

Финансиране

Програма за малки проекти на Глобалния Екологичен Фонд

Страницата на проекта е създадена с финансовата подкрепа на Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд по проект “Медиите в България в подкрепа на политически мерки за ограничаване на климатичните промени”. Цялата отговорност за съдържанието на страницата се носи от Българското училище за политика и при никакви обстоятелства не може да се приема, че съдържанието й отразява официалното становище на ПМП на ГЕФ.