Проект Матра „Обучение за демокрация. Българско училище за политика”

 

Резюме

Основният проблем, който този проект идентифицира, е липсата на общност от професионални политици и граждански лидери в България, които познават и са способни да прилагат основните принципи на доброто управление, базирани на върховенството на закона, легитимност, прозрачност, отговорност. Свързан с това е и втори проблем, а именно неспособността на политическите лидери да ангажират гражданското участие в процеса на вземане на решения, за консолидацията на силно гражданско общество, успешно интегрирано в европейската общност, част от която вече е България.

Проектът цели да допринесе за решаване на тези проблеми, чрез подготовката на обучителна програма, която ще развие и подобри уменията на участниците за управление на демократичните процеси. Програмата събира представители на политически партии, правителствени институции на местно и национално ниво и граждански лидери за съвместна работа по проекти и практическо и теоретично обучение. Основни теми в семинарите ще бъдат анализ и разработване на публични политики, политическа комуникация, разрешаване на конфликти, интеграция на слабо представени групи в обществения живот, правна система и институции на ЕС, и др. С помощта на холандските партньори, ще бъдат организирани и пилотни проекти за съвместно изработване и прилагане на местни политики, с участието на студенти от програмата и избрана местна администрация в страната.

 

Цели на проекта

Дългосрочната цел на проекта е да подпомогне създаването на нова култура на управление и развитието на общност от отговорни млади политически и граждански лидери, способни да ръководят процесите на демократични преобразувания в страната. Други основни цели са развитието на програма за обучение на политически и граждански лидери и осигуряването на финансова и институционална стабилност на Българското училище за политика.

 

Основни дейности по проекта

 • Организиране и провеждане на национална обучителна програма за управленски умения

 • Развитие на нови курсови модули и обучителни материали

 • Организиране на програма за обучение на обучители

 • Публикация на наръчници за обучение

 • Разработване на план за дългосрочно устойчиво развитие на Училището за политика

Партньори

Основен партньор по проекта е Instituut voor Publiek en Politiek (IPP) – Холандският център за политическо участие (Амстердам).
Организацията е политически неутрална институция, която работи за насърчаване на политическото участие на гражданите и премахване на неравенството между отделни групи в обществото и възможностите им да влияят на политическия процес. Центърът работи по проекти за правителствени институции и неправителствени организации за директно участие на гражданите и граждански асоциации в изработването на политики, включително инициативи подпомагащи процеса на демократизация в страната и в Европа, по-специално в страни-кандидатки за ЕС и включени в програмата за Разширена Европа.

Финансиране

Проектът е финансиран по програма МАТРА на Холандското Министерство на външните работи.

Статус

Завършен проект (2008-2011)

Резултати от проекта

 • Създаване на мрежа от обучени политически и граждански лидери

 • Нова програма за обучение и обучителни материали

 • Общност от обучени обучители и модератори на програмата

 • Подобрена институционална организация и капацитет на БУП

Участници в проекта

 • Българско училище за политика

 • Клуб на завършилите на Училището за политика

 • Нов български университет

 • Съвет на Европа