Свързване на експертността на гражданското общество, бизнеса, изследователи и млади политически лидери

Проектът „Свързване на експертността на гражданското общество, бизнеса, изследователи и млади политически лидери”, финансиран от фондация „Америка за България”, подкрепя Националната програма на училището, в която на управленски умения се обучават млади политически и граждански лидери.Целта ни е да изградим нов тип комуникация между политическите партии, бизнеса и структурите на гражданското общество, която води до практически решения и стимулира демократичното развитие на България и икономиката й.

 

Резюме
Основна характеристика на българския политически живот в годините на прехода от планова към пазарна икономика е липсата на устойчив механизъм за изработване на практикоприложни решения  на наболели обществени проблеми.  Ценното знание, натрупано от международни и български тинк-танкове, изследователски групи и университети остава само на хартия, далеч от тези, които трябва да го прилагат. В същото време правенето на политика в контекста на европейското членство на страната ни изисква както експертно знание и информация, така и механизъм за превръщане на това знание в практически решения и отговор на нуждите на обществото. Ние целим  да превърнем училището в център за трансфер на знание, в механизъм за сътрудничество, който да включва обучаемите, завършилите, представители на НПО сектора, университетите и бизнеса. Искаме да изградим нов тип комуникация между политическите партии, бизнеса и структурата на гражданското общество – комуникация, която води до практически решения и стимулира демократичното развитие на България и икономиката й.
Проектът се реализира чрез Националната програма „Управленски умения”, в която училището обучава младите политически и граждански лидери на България. Интензивната тренинг програма включва микс от лекции, работа в малки групи по обучителни задачи и симулационни игри, дебати, както и изготвяне на групови проекти между курсовете. Участниците в програмата работят заедно върху конкретни обществени и икономически проблеми, като изработените решения могат да бъдат приложени в практиката. Темите за груповите домашни работи се подбират след основни проблеми за устойчивото обществено, политическо и икономическо развитие на страната. Завършилите училището, много от които са на ключови позиции в законодателната, изпълнителната и местната власт и в гражданския сектор също са включени в проекта чрез специално организирани отворени дебати, лекции и допълнителни обучения. Резултатите от обучението се следят чрез система за мониторинг и оценка, която мери развитието на знания и умения на участниците в програмата.
Цели на проекта
•    Да работим за преодоляване на практиката голяма част от политическите решения да се вземат „в кабинетни условия”. Искаме да доразвием националната програма на училището, като я утвърдим все повече като място, което среща капацитета и знанието на експертите от гражданското общество, бизнеса и академичната общност с тeзи на политическата класа.
•    Да разширим обхвата от сфери, в които ще бъдат търсени практикоприложни решения и да направим устойчив и необратим механизма за намирането им. Искаме решенията да бъдат дебатирани, като се отчитат гледните точки на всички заинтересовани страни.
•    Да включим над 400 завършили програмата на училището, много от които са представители на законодателната, изпълнителната и съдебната власт и са отговорни за изработването и прилагането на публичните политики в държавата.
•    Да продължим да утвърждаваме училището като център за трансфер на знание, като разпространяваме знанието, генерирано в рамките на националната програма, сред завършилите и като им даваме възможност да усъвършенстват уменията си да създават работещи политики.
•    Да „отворим” училището и го превърнем в механизъм за сътрудничество, който да включва завършилите, представители на НПО сектора, университетите и бизнеса. Целта ни е да изградим нов тип комуникация между политическите партии, бизнеса и структурите на гражданското общество, която води до практически решения и стимулира демократичното развитие на България и икономиката й.
•    Да развиваме и утвърждаваме училището като фактор за промяна на средата, като средище, което среща потенциала на младите политически и граждански лидери и експертния капацитет на неправителствения сектор, като институция, работата на която води до конкретни резултати и тези резултати могат да бъдат обективно измерени.
Основни дейности по проекта
– провеждане на 8 петдневни курса от Националната програма „Управленски умения” на училището, на принципа на интензивното обучение за възрастни
– проучвания по стратегически за страната теми
– изработване на групови домашни работи по стратегическите теми
– провеждане на дебати по ключовите теми
– организиране на публични дебати
– провеждане на обучения за завършилите програмата
– прилагане и усъвършенстване на системата за оценка на резултатите от обучението
– организиране на публични лекции на чуждестранни политици и експерти
Финансиране
Проектът се финансира от фондация „Америка за България”
Период на изпълнение
Октомври 2012- октомври 2014 година
Резултати от проекта

 

•   създаване на устойчив и ефективен механизъм за сътрудничество между парламентарно представените партии, гражданското общество и бизнеса при изработването на практикоприложни решения на важни за обществото и икономиката ни проблеми

•    осигуряване на експертното знание, необходимо на политиците при изработването на политики в сферата на икономиката и обществения живот.
•    осигуряване на практически умения, важни за гражданските и политическите лидери при разработването на политики.
•    въвличане в съдържателния дебат как да се справим с най-важните предизвикателства на страната ни над 400 завършили програмата на училището, болшинството от които представители на законодателната, изпълнителната и съдебната власт.