Българско училище за политика „Димитър Паница” разработва платформа за гражданско участие в община град Добрич

Платформата е покана към гражданите и всички сектори на обществото да изградят, чрез участие, диалог и включване, по-добър, по-демократичен и многообразен град, който чрез споделен ангажимент към градските проекти да подобри живота и благосъстоянието на гражданите. Ценностите на град Добрич ще бъдат представени в нова идентичност, която е по-отворена и позитивна, по-хуманна, многостранна и приобщаваща във всички гледни точки на гражданското участие. Платформата ще предоставя директни канали за предлагане на идеи, които подобряват качеството на живот на гражданите на Добрич, непрекъснато ще включва иновативни формати за обогатяване на динамиката на участие и ще е отворена за други заинтересовани страни като образователни институции, професионални асоциации, бизнес, синдикални и граждански организации.

Платформата е базирана на софтуер с отворен код  „Консул”. Това е най-изчерпателният дигитален инструмент за гражданско участие, даващ възможност за отворено, прозрачно и демократично управление. Използва се в 35 държави, 135 институции (местната власт в Ню Йорк, Мадрид, Торино, Париж) и от над 90 милиона души. Платформата е резултат от съвместната работа на над 50 институции от различни краища на света. Те продължават да споделят и обменят опит, най-добри практики и знания. С техния принос „Консул“ непрекъснато се разширява и подобрява.

Разработването и внедряването на платформата за нуждите на община град Добрич е част от проект „Съвместни решения за по-добро управление на община Добрич”. Той се изпълнява от Българско училище за политика „Димитър Паница“ и се финансира от Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ), съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.