БУП ще работи с Фондация „Глобални библиотеки – България” за повишаване на гражданското образование на младите хора

Българското училище за политика „Димитър Паница“(БУП) ще бъде партньор на „Глобални библиотеки – България” в изпълнението на проект „Зависим от теб“.  Проектът има за цел да повиши гражданското образоване, демократичните ценности и ангажираността на младите хора в каузи, важни за тях.

Част от проекта бе и провелият са в Столична библиотека на 12 и 13 декември семинар, където библиотечни специалисти от Американските центрове в регионалните библиотеки в страната обсъдиха с университетски преподаватели, експерти, представители на МОН, учители и ученици възможни начини за включване на младите хора в обществените процеси.  Заедно с доц. Румен Петров и Люба Деветакова от НБУ, Коста Костов от МОН, Биляна Богоева от Българското училище за политика, доц. Албена Танева от СУ и учители от различни населени места в страната бяха дискутирани въпроси, свързани с това как по увлекателен начин, чрез примери и казуси, да бъдат запознавани младежите с теми от гражданското образование, които да възпитават чувство за принадлежност към общността, за критично и отговорно отношение към средата и социума. 

Важно за всички беше участието на Атанас Радев, председател на Национален младежки форум, който обърна внимание на факта, че отказът на младите хора да бъдат активни субекти в избирателния процес ги прави обект на волеизявлението на ограничен кръг от хора, които може и да не харесват. И накрая най-важната група – учениците от 128 СУ „Алберт Айнщайн”, споделиха своето отношение към учебния предмет „Гражданско образование”, както и очакванията си обучението да бъде повече практически ориентирано, с планирани занимания в групова работа и проекти по теми, които са важни за учениците.

 Българското училище за политика ще разработи програма за провеждане на обучения по проект „Зависим от теб“.