Българското училище за политика „Димитър Паница” е създадено през 2001 г. с мисията да развие общност от млади политически и граждански лидери и модерна политическа и гражданска култура в България, основани на ценностите на плурализма, толерантността и открития диалог. Училището е основано от Дими Паница и фондация „Свободна и демократична България,” Политическата академия за Централна и Югоизточна Европа, Нов български университет (НБУ) и Център за либерални стратегии. Училището за политика е независима неправителствена организация в обществена полза и има статут на Център за продължаващо обучение към НБУ. Българското училище за политика е основател и член на Мрежата от училища по политически науки в Югоизточна Европа, създадена и ръководена от Съвета на Европа. От 17 май 2011 година, след решение на Управителния съвет, училището носи името на своя създател – Българско училище за политика „Димитър Паница”.

От 2001 г. досега, повече от 600 български и 200 чуждестранни народни представители, лидери на политически партии, висши правителствени служители и лидери на граждански организации са участвали в двете основни обучителни програми на училището – Националната и Регионалната програма за Югоизточна Европа. Националната програма е насочена към политици от парламентарно представените партии в България, граждански лидери, кметове, служители от общински, местни и регионални администрации, журналисти. Регионалната програма е насочена към млади политически и граждански лидери от страните от Западните Балкани: Албания, Босна и Херцеговина, България, Косово, Македония, Румъния, Сърбия, Черна гора и Хърватска. През 2010 г. за първи път училището организира и Регионална програма за Северна Африка.

Програмите дават знания и умения в областта на политическия мениджмънт и публичните политики: развитие на политическите процеси, изработване и прилагане на политики на европейско, национално и местно равнище, политическа комуникация, институционално развитие и връзки с медиите. Лектори в програмите на училището са висши политици, политически анализатори, учени, експерти, дипломати и журналисти от България, Европа и САЩ. Методите на обучение са интерактивни и включват работа в малки групи, работа по казуси, симулации, дебати, групови и индивидуални проекти.

Българското училище за политика работи с активна национална мрежа от завършилите програмите на училището. В сътрудничество с Асоциацията на завършилите, училището организира публични дискусии, конференции и дебати по важни политически, социални и икономически проблеми.