Българско училище за политика: Проект за институционално развитие

 

Описание на проекта

Този проект е насочен към по-нататъшното институционално развитие и консолидиране на възможностите на БУП за подготовка и осъществяване на качествено и конкурентно обучение на лидери на политически партии и представители на организации от неправителствения сектор в страната и региона, за утвърждаването на училището като основен образователен и ресурсен център в областта на политическия мениджмънт.  Работата по този проект ще разшири капацитета на Училището да създава и утвърждава нова култура на политическо управление основано на ценностите на основните принципи на доброто управление – върховенството на закона, легитимност, прозрачност, отговорност, зачитане на човешките права. Целите на проекта ще бъдат постигнати с разширяване на сътрудничеството на БУП с неправителствени организации и публични институции в страната и в чужбина, както и чрез още по-активно включване на членовете на Клуба на завършилите училището в програмните дейности на училището. По този проект, Училището планира да започне собствена изследователска и анализаторска дейност, както и по-разширена издателска дейност, които да допринесат за постигане на дългосрочна финансова независимост и стабилно институционално развитие в бъдеще.

 

Срок на проекта

2007-2009

 

Цели на проекта

 • Да подобри организационния и финансов капацитет на училището, включително капацитета за набиране на средства от собствени източници

 • Да се развие изследователския и научен капацитет на Училището, за целите на подобряване и усъвършенстване на обучителните дейност на БУП

 • Да се изработи и въведе система за текущо обучение и развитие на капацитета на административния екип на училището

 • Да се изработи и въведе система за обучение и усъвършенстване на преподаватели и модератори на учебните програми на училището

 • Постигане на финансова независимост и дългосрочно стабилно развитие на училището

Основни дейности по проекта

 • Институционално преструктуриране и създаване на звено за развитие в училището, което да разработва нови проекти, набира средства и установява нови контакти и партньори за училището

 • Развитие на нови курсови материали за специализирано обучение на политически и обществени лидери

 • Въвеждане на обучителна програма за преподаватели и модератори в програмите на училището

 • Въвеждане на програма за обучение на екипа

 • Развитие на звено за политически анализи и изследвания в училището

 • Организиране на кампании за набиране на средства в страната и чужбина

 • Съвместни публикации в областта на политическите науки с издателска къща „Сиела”

Партньори по проекта

Клуб на завършилите на Училището за политика
Асоциация „Приятели на Училището за политика“
Нов Български Университет

 

Финансиране на проекта

Проектът се финансира от Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа

 

Статус на проекта

Завършил

 

Участници в проекта

Административен екип на Училището, екип от модератори и преподаватели, експертен съвет на Училището, членове на Клуба на завършилите, местни и международни експерти по програми за обучение на политически лидери и организационно развитие.