Липсващата връзка: От стратегически документи към политическо действие

 

Проектът „Липсващата връзка: от стратегически документи към политическо действие”, финансиран от фондация „Америка за България”, подкрепя Националната програма на училището, в която на управленски умения се обучават млади политически и граждански лидери. Целта е в нейните рамки да изградим устойчив механизъм за намиране на практически решения на наболели обществени проблеми. Проектът е свързан с нов етап от развитието на Училището – да се утвърди като място не само за обучение, но и за създаване на политики в сфери, важни за развитието на България, като така подпомага процеса на модернизация на страната.

 

Резюме 

В страната ни няма постоянен и структуриран дебат между политическите партии, неправителствените организации и бизнеса, а резултатът е, че многобройните предложения за подобряване на бизнес средата остават само на хартия.

През годините български, международни, регионални асоциации и световни организации и тинк-танкове публикуваха множество мнения, прогнози, експертни анализи и доклади за развитие на страната. Въпреки това, обаче, препоръките в тези документи не намериха и не намират практическо приложение в българската действителност. Причините са много, но основната е липсата на механизъм, по който експертни предложения за развитието на ключови сектори да се превръщат в политически действия и практически решения.

Българското училище за политика вече девет години обучава гражданските и политически лидери на страната. Въз основа на натрупания опит и отчитайки нуждите на обществото Училището извървя пътя от институция, която обучава и образова политическите и граждански лидери на страната, към институция, която предлага в своите обучителни модули работа по конкретни проблеми на бизнеса и обществото и приложение в практиката на постигнатите резултати.

 

Цели на проекта

 • да запълним вакуума, който съществува между стратегическите документи и реалните действия,
 • да изградим нов тип комуникация между политическите партии, бизнеса и структурите на гражданското общество.
 • всяка година 40 млади политически и граждански лидери да завършват Българско училище за политика, изработвайки по време на обучението практически решения на важни обществени проблеми, които да прилагат в практиката
 • да преминем от обучение, предвидено за ограничен кръг участници, към създаване на механизъм за сътрудничество, който е отворен към гражданите и бизнеса.
 • да стимулираме модернизацията на страната, намирайки решения на важните проблеми, които стоят пред България и които биха я направила добро място за инвестиции и за живеене.
 • да развиваме и утвърждаваме училището като фактор за промяна на средата.

Основни дейности по проекта

Основните дейности по проекта включват:

– проучване на стратегически документи на България, на анализи на международни организации и водещи изследователски центрове,

– работни дискусии с експерти и заинтересовани страни

– провеждане на 6 петдневни курса от Националната програма на Училището, на принципа на интензивното обучение, като акцент се поставя върху работата в малки групи и практическите задачи

– организиране на обучителни задачи в рамките на курсовете и групови домашни задачи между тях

– изготвяне на конкретни модели за публични политики от участниците и приемането им от жури

– популяризиране на моделите и представянето им на заинтересовани институции на национално и местно ниво

В продължение на две учебни години акцент в националната програма ще бъдат три ключови области от българската икономика, свързани с производителността на труда:

 • образование и квалификация
 • иновации и предприемачество
 • енергоефективна икономика

Както по време на курсовете, така и между тях, участниците в програмата ще изработват практически решения – модели на политики, които след това да се приложат на национално или местно равнище. Решенията ще бъдат приемани от жури, в което ще има както представители на изпълнителната власт, на работодателски и браншови организации, синдикати, неправителствени организации, така и висши представители на ръководствата на партиите. Това ще даде гаранция, че постигнатите резултати ще намерят своето пряко приложение както в политиката на държавата, така и в програмите, платформите, стратегическите документи и позициите на политическите партии.

 

Финансиране

Проектът се финансира от фондация „Америка за България”

 

Период на изпълнение

Ноември 2010- ноември 2012 година

 

Резултати от проекта

 • създаване на устойчив и ефективен механизъм за сътрудничество между парламентарно представените партии, гражданското общество и бизнеса
 • прилагане на препоръките в ключови експертни анализи и доклади на практика
 • определяне на приоритетни области за развитието на българската икономика
 • предлагане и прилагане на модели за конкурентноспособна българска икономика
 • приемане на конкретни политически мерки с икономическо измерение