“Зелена“ стъпка напред: за нова ангажираност и отговорност към околната среда на българските политици

Основната цел на проекта е да се насърчи промяна в съществуващите парадигми на мислене и поведение на политическите партии и техните представители в Народното събрание, които са отговорни да осигуряват стратегическо ръководство при формулирането на политики и законодателство в сферата на измененията на климата и енергийната ефективност, като се съобразяват с фундаменталните принципи на опазването на околната среда.

Описание на проекта

Основната цел на проекта е да се насърчи промяна в съществуващите парадигми на мислене и поведение на политическите партии и техните представители в Народното събрание, които са отговорни да осигуряват стратегическо ръководство при формулирането на политики и законодателство в сферата на измененията на климата и енергийната ефективност, като се съобразяват с фундаменталните принципи на опазването на околната среда.

Анализът на досегашната работа на държавните институции и министерства, ангажирани с проблемите на енергийната ефективност  и устойчивото развитие, показват нужда от политически действия в няколко посоки:

 • критична оценка на съществуващите стратегически документи, насочени към намаляване на въглеродните емисии и популяризиране на използването на алтернативни източници на енергия
 • промяна на подходите при създаване на политики на национално ниво и местно ниво, така че да се отчитат всички аспекти на измененията в климата и да се интегрират изисквания новите законодателни инициативи да са съобразени с това
 • оценка на въздействието на промените в климата върху човешките ресурси и тенденциите за производителност на труда и заетостта на страната, фокус върху придобиване на „зелени” умения и „зелени” професии
 • обща промяна на нагласите и досегашните навици и практики на обществото за прилагане на енергийно ефективни решения в потреблението на енергия.

Чрез този проект допринасяме за установяване на нов тип управленски умения и законодателен процес, който да изисква систематична оценка на потенциалното икономическо, социално и екологично въздействие на всички законодателни инициативи, както и промотиране на систематична интеграция на екологични цели във вътрешните процедури и наредби на Парламента.

Наред с това, въвеждането на изисквания за всички институции, които имат правомощия за вземане на решения на национално ниво и които работят заедно с Народното събрание, за непрекъсната оценка на въздействието им върху околната среда и калкулиране на въглеродния им отпечатък, трябва да станат част от стандартите за оценка на ефективността на тези институции.

С този проект ще лобираме и за такава промяна в законодателните действия на парламента, така че съобразяването с последиците от измененията на климата да се превърне и в основен стандарт при решения за дългосрочни инвестиционни планове на национално и местно ниво.

Не на последно място, допринасяме и за повишаване на личната отговорност и ангажимент на всеки член на парламента, и на състава на парламентарната администрация, към опазване на околната среда и енерго-спестяващо поведение.

Периодът на изпълнение на проекта е 1 февруари 2010 – 31 декември 2010.

 

Специфични цели на проекта

 • Да се насърчи отговорно и законосъобразно еко-поведение чрез обучение, специализирана информация и повишаване на знанията у българските политици и членовете на парламента, както и на парламентарната администрация, за всички аспекти на тяхната дейност, които имат отношение и въздействие върху околната среда.
 • Да се лобира за преразглеждане на вътрешните политики на институцията на Народното събрание (НС) за интегриране на екологични фактори при развитието, приложението и поддържането на тези политики на всички нива в институцията.
 • Оказване на методическа помощ и лобиране за изработването на програма за НС за управление на околната среда, с краткосрочни и дългосрочни цели за намаляване на вредните емисии, редуциране на отпадъците, редуциране на потреблението на енергия, вода, и хартия и въвеждане на екологично съобразни транспортни практики.
 • Подобряване на административния капацитет на институцията на НС по прилагане на екологично законодателство в областта на енергийната ефективност, на базата на добри чуждестранни практики.

 

Основни дейности

 • Тематични дискусии по различни аспекти на климатичните изменения и опазването на околната среда, включително представяне на стандарта за управление на околната среда (ЕМАS – Eco-Мanagement and Аudit Scheme)
 • Представяне и анализ на добри практики от Европа и България в опазването на околната среда и мерки за справяне с климатичните изменения и намаляване на вредните парникови емисии
 • Организиране на “зелени седмици в Народното събрание
 • Организиране на изложби на теми, свързани с опазване на околната среда в Народното събрание
 • Изработване и разпространение на информационни материали
 • Създаване и поддържане на уебстраница на проекта с база данни

 

Месечни бюлетини

 

Финансиране на проекта – Фонд за подкрепа на НПО (България)

Eлектронна библиотека


Зелена седмица в Народното събрание (31 май – 4 юни 2010)

„Общински политики и практики в областта на климатичните промени и енергийната ефективност“
Антоанета Апостолова, кмет на столичен район Слатина

„Опитът на община Габрово в сферата на енергийната ефективност и възобновяемата енергия“
инж. Добрин Савчев, заместник-кмет на Община Габрово

„Добри общински практики по енергийна ефективност и въвеждане на ВЕИ“
Никола Газдов, Председател на Българска фотоволтаична асоциация

„Принос на България към диверсификация на източници, трасета и доставчици на природен газ за Европейския съюз и региона“
Петър Попчев, посланик за специални поръчения по енергийна сигурност и изменение на климата

„Борбата с изменението на климата – глобални  противоречия или глобална надпревара“
Ст.н.с. д-р инж. Христо Христов, Изпълнителен Директор, Институт по енергетика АД


Зелена седмица в медиите

Зелената седмица привлече силен медиен интерес, както към конференцията и залесяването, така и към проекта като цяло. Представители на 13 медии и информационни агенции присъстваха на събитията от зелената седмица, а броят на генерираните в резултат на това публикации и излъчени материали надвишава 80.

Ето само някои от по-интересните видео-репортажи и интервюта по темата:

Конференция „Новата зелена икономика-българският отговор” (19 октомври 2010)

Презентации

Страницата на проекта е създадена с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП по проект “Зелена“ стъпка напред: за нова ангажираност и отговорност към околната среда на българските политици” (договор № ПО1-15-20/01.02.2010). Цялата отговорност за съдържанието на страницата се носи от Българско училище за политика и при никакви обстоятелства не може да се приема, че съдържанието й отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Договарящия орган.