Cхема за управление по околна среда и одитиране – EMAS (The European Eco-Management and Audit Scheme)

Какво е „EMAS“

Схемата за управление по околната среда и одитиране – EMAS е доброволен инструмент на Европейския съюз, предлаган на организациите за оценяване, подобряване и докладване на тяхната резултатност, свързана с околната среда. Организациите, които са регистрирани по EMAS, имат изградени системи за управление по околна среда и публично обявяват своите постижения в тази насока. Дейността им се проверява от независими експерти – проверяващи по околна среда. ЕМАS е приложима за всички видове организации – от големите промишлени предприятия до малките организации и общините, и за всички икономически сектори, включително за предлагащите обществени и частни услуги. Регистрираните по EMAS организации публикуват периодични екологични отчети, с които докладват постигнатите резултати. Тяхната точност и достоверност се проверява от независими експерти – проверяващи по околна среда. Това дава на организациите, регистрирани по EMAS, допълнително признание и правдоподобност. Схемата EMAS активно се подкрепя от Европейския съюз, правителствата и екологичните министерства. Регистрираните по EMAS организации се разглеждат като тези, които имат отговорен ангажимент към околната среда. За много организации EMAS се е превърнал в основен бизнес елемент. Намаляването на генерираните отпадъци и на употребената енергия, както и устойчивото потребление на ресурси, не само носят ползи за околната среда, но и съкращават разходите на организациите.

Основни стъпки за получаване на регистрация по EMAS

За получаване на регистрация по EMAS от една организация се очаква:

  1. Да направи оценка на текущото си състояние като отчете влиянието, което дейността й оказва върху околната среда. За целта следва да обърне внимание на всички аспекти на околната среда, свързани с дейността й, продуктите и услугите, които предлага. Определя се методиката за тяхната оценка, съответствието на организацията с законодателството и наличието на съществуващи практики за управление по околна среда. На този етап организацията поема ангажимент да постигне по-добри екологични резултати, което се описва в политика по околна среда на организацията.

  2. Да разработи, на основата на оценката на текущото състояние, система за управление по околна среда (СУОС), чиято главна цел е да реализира политиката по околна среда на организацията. В нея се определят отговорностите и целите на системата за управление, средствата за поддръжката й, установените операционни процедури, идентифицираната необходимост от обучение, както и приложените системи за мониторинг и комуникация. На този етап се определят и приоритизират всички аспекти, свързани с въздействията на организацията върху околната среда, и се определят специфични индикатори за тяхното измерване.
  3. Да извърши екологичен одит с цел оценка на изпълнението на СУОС, както и съответствието на постигнатото с другите организационни политики и програми и с изискванията на свързаното екологично законодателство. Ако е необходимо, се планират подобрителни мерки за следващи периоди.
  4. Да публикува доклад / екологичен отчет  за постигнатите резултати спрямо поставените цели, заложени в екологичната политика на организацията. Докладът следва да съдържа и бъдещи цели и дейности, насочени към по-нататъшното подобрение на екологичната резултатност.

Оценката на текущото състояние, СУОС, одитът и екологичният отчет подлежат на оценка от независим одитор. Валидираният отчет се публикува и се изпраща до компетентния орган по EMAS, след което организацията официално получава регистрация по EMAS, което й дава право да ползва логото на EMAS.

EMAS easy за малки и средни предприятия

EMAS easy начин за прилагане на EMAS, специално разработен за малките, средните и микро-предприятията, който е пропорционален на размера, финансовия капацитет и организационната култура на малкия бизнес. Традиционно инструментите за управление по качеството и по околната среда не са добре адаптирани за малкия или микро-бизнеса (с по-малко от 10 работника), както и за множеството малки и средни предприятия. Основни бариери се явяват фактори като цена, бюрокрация, ресурси, знания. EMAS easy доставя EMAS „за десет дни, с десет души и на десет страници”. Процесът на прилагане зависи от размера на организацията, продуктите и услугите, които предлага, както и от нивото й на управленска култура.

Ползи и стимули от внедряването на системи за управление на околната среда

* Намаляване на разходи, глоби, ползване на данъчни облекчения

* Създаване на по-добър имидж на организацията

* Съответствие с екологичното законодателство

* Увеличаване привлекателността на организацията за инвеститори, също и при участие в търгове

* Спазване изискванията на потребителите

Примери за въведени добри екологични практики и системи за управление на околната среда

Европейски институции, публична администрация

Европейски парламент

С Решение на Бюрото на Европейския парламент (ЕП) от 19 април 2004 г. Парламентът започва дейност по въвеждане на система за управление на околната среда. Председателят и генералният секретар подписват политиката на Парламента в областта на околната среда, която съдържа насоки за системата за управление на околната среда на Парламента. По-конкретно тя включва:

* Намаляване на емисиите от въглероден диоксид

* Насърчаване на ефективното използване на енергията, водата, хартията и на намаляване на отпадъците

* Включване на насоки за околната среда в процедурите за обществени поръчки

* Осигуряване на подходящо поведение и ангажименти чрез обучение и повишаване на информираността

* Предприемане на превантивни мерки за борба със замърсяването

* Гарантиране спазването на необходимите изисквания

* Осигуряване на достатъчно ресурси за системата за управление на околната среда на Парламента

* Насърчаване на прозрачна комуникация и диалог

През 2007 г. завършва първият външен одит и Европейският парламент получава сертифициране по ISO 14001.2004. През 2009 г. ЕП получава и регистрация по EMAS.

Екологичен отчет на Европейския парламент за 2008 година (на английски)

Сертификат на Европейския парламент за EMAS (на френски)

Сертификат на Европейския парламент по ISO (на френски)

Европейска комисия

От 2002 г. Генерална дирекция „Околна среда” и четири други служби на Комисията участват в пилотен проект за подобряване на екологичните показатели на Комисията чрез прилагането на система за управление на околната среда в съответствие с Регламента за EMAS. От 2002 до 2008 г. потреблението на електричество и вода се понижава съответно с 14% и 22%. Емисиите на СО2 също намаляват със 7%, а количеството на генерираните отпадъци – с 11%. До средата на 2008 г. почти половината от служителите на Комисията използват обществен транспорт (автобуси, трамваи, метро или влак). След положителните резултати от тази пилотна фаза на проекта беше взето решение от януари 2010 година EMAS да се приложи от цялата Комисия.

Статия за внедряването на EMAS в цялата Европейска Комисия (на английски език)

Екологичен отчет на Европейската комисия за 2008 година (на английски език)

Екологична политика на Европейската комисия, свързана с EMAS (на английски и френски)

Британско посолство в София

Доклад по околна среда за 2008-2009 г.

Kirklees metropolitan council, Великобритания

Leeds city council, Великобритания

Miskolc Municipality, Унгария (първата унгарска община с ЕМАS)

Newcastle city council, Великобритания

Leicester city council, Великобритания

Екологична политика

Stroud district council, Великобритания

Екологичен отчет 2007-2008

Cesana Torinese Municipality, Италия

North Wiltshire District Council, Великобритания

Taunton Deane Borough Council, Великобритания

Surrey County Council, Великобритания

Компании

Audi Hungaria Motor, Ltd.

Ползи от въвеждането на EMAS:

* 15% намаление на потреблението на енергия и други ресурси;

* 30% намаление на опасните отпадъци и на разходите по обезопасяване;

* подобрен корпоративен имидж и стратегически предимства.

Gorenje – Словения

Ползи от въвеждането на EMAS:

* повече от 30% намаление на разходите за оползотворяване на отпадъците ( за 5 год.);

* почти 50% намаление на разходите за вода, свързани с производство;

* въвеждане на по-чисти технологии и намаляване на производството на опасни отпадъци с 51%;

* намаление на енергийните разходи;

* висок клас за енергийна ефективност на продуктите;

Dunapack, Унгария – компания за хартия и опаковки

Ползи от въвеждането на EMAS:

* намаление консумацията на вода с 55%;

* намаление консумацията на електричество с 25%;

* намаление консумацията на топлинна енергия с 28%;

* подобрен корпоративен имидж;

* намаляващи екологични глоби.

Пилотен проект за управление опазването на околната среда от Топлофикация София АД

Неправителствен сектор

TOROC – Организационен комитет на зимните олимпийски игри в Торино, Италия, 2006

* 29 площадки:

– Управление на отпадъци и води;

– Рационално потребление на енергия;

– Устойчива подвижност;

– Предпазване от природни рискове и опазване на ландшафта;

– Минимизиращи и превантивни дейности, там където нарушаването на околната среда е неизбежно;

– Управление на емисиите на парникови газове (закупуване на кредити);

– Устойчива архитектура

– 39 сгради;

– Устойчива употреба на съоръженията след края на олимпийските игри

* 8 общини;

* Изготвено ръководство за прилагането на EMAS на спортни мероприятия;

* Еко-маркировка

Природен парк Mont Avic, Италия