На фокус: Реформата в детското правосъдие (2021-2022 г.)

Проектът цели да осигури данни и информация за продължаващата реформа в детското правосъдие в България, като насърчи активността на НПО, медии и граждански активисти за граждански мониторинг на усилията за възстановително правосъдие за деца. На тази база, мултидисциплинарният екип по проекта ще направи анализ на заинтересованите страни за успехите и неуспехите на детското правосъдие в България. Проектът е насочен към всички заинтересовани страни в процеса, като основните целеви групи са граждански и правозащитни организации, Министерство на правосъдието, органи на съдебната власт и професионални организации. За да постигне заложените цели, проектът е разработен в три насоки: проучване, което обхваща преглед на документи и обобщение на заявления за достъп до информация, систематизиране и класифициране на налични набори от данни и събирането им в обща база данни, провеждане на 6 фокус групи; анализ, който включва обработка и анализ на събраната информация, методологическа рамка и матрица от индикатори за оценка и изготвяне на правен, социологически и медиен анализ; комуникационна кампания.  Очакваните резултати от проекта са изготвени конкретни препоръки за справяне с очертаните предизвикателства, информирано включване на широк кръг заинтересовани страни в контрола и мониторинга на реформата в детското правосъдие, разработени инструменти за продължаваща обективна оценка на ефективността, създадена мрежа за граждански мониторинг.

Повече информация за проекта можете да намерите тук