Българското училище за политика поставя на фокус реформата в детското правосъдие

В края на първия месец от новата година Българско училище за политика „Димитър Паница“ започна работа по проект „На фокус-реформата в детското правосъдие“. Основната цел на проекта е да осигури данни и информация за продължаващата реформа в детското правосъдие в България, като насърчи активността на НПО, медии и граждански активисти за граждански мониторинг на усилията за възстановително правосъдие за деца. На тази база мултидисциплинарният екип по проекта ще направи анализ на заинтересованите страни за успехите и неуспехите на детското правосъдие в България.

Проектът е насочен към всички заинтересовани страни в процеса, като основните целеви групи са граждански и правозащитни организации, Министерство на правосъдието, органи на съдебната власт и професионални организации.

За да постигне заложените цели, дейностите в проекта ще бъдат в три насоки: проучване, което обхваща преглед на документи и обобщение на заявления за достъп до информация, систематизиране и класифициране на налични набори от данни и събирането им в обща база данни, провеждане на 6 фокус групи; анализ, който включва обработка и анализ на събраната информация, методологическа рамка и матрица от индикатори за оценка и изготвяне на правен, социологически и медиен анализ; комуникационна кампания.  

В резултат на проекта се очаква да бъдат изготвени конкретни препоръки за справяне с очертаните предизвикателства, информирано включване на широк кръг заинтересовани страни в контрола и мониторинга на реформата в детското правосъдие, инструменти за продължаваща обективна оценка на ефективността, създадена мрежа за граждански мониторинг.

Проектът се финансира от оперативна програма „Добро управление“(ОПДУ), съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз.