С лекция и задачи за анализ на заинтересованите страни завърши трети курс от тазгодишната Национална програма на БУП

Процесът по формулиране на политики и стратегически документи е последователен и логичен процес, който минава през шест стъпки: дефиниране на проблема; определяне на целта и подцелите; определяне на различните възможности; избор на алтернативи; изпълнение; мониторинг и оценка. В този процес е важно да бъдат включени всички заинтересовани страни, защото това повишава ефективността, прозрачността и откритостта.

Така започна лекцията си пред Випуск 2022 на Националната програма на Българско училище за политика (БУП) Радостина Ангелова, директор на „Глобал метрикс“.

Анализ на заинтересованите страни бе темата на последния, четвърти, учебен ден от трети курс, който се проведе от 26 до 29 юни в хотел „Лион“, Боровец. След теоретичната част обучаемите упражниха наученото. Разделени по групи и под ръководството на Радостина Ангелова те трябваше да определят заинтересованите страни в четири учебни казуса, сред които бе предложение за отмяна на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, предложение за закриване на Районен съд, предложение за сливане на университети в България. Всяка от групите получи обратна връзка за своята работа от Радостина Ангелова.

Поредният курс от Националната програма приключи с проверка на знанията на участниците от настоящия випуск и с обратна връзка от тях за всичко от този трети курс.