Повишаване на гражданското участие в местни политики и дейности по енергийната ефективност в община Рила (2022-2023)

Основната цел на проекта е повишаване на гражданското участие при формиране, изпълнение и мониторинг изпълнението на местните политики по енергийната ефективност в община Рила. Предвидените дейности по проекта анализират състоянието на местните политики в сферата на енергийната ефективност по отношение на изпълнението им и включването на гражданите в процесите на планиране и реализация. Това включва анализ и оценка на два стратегически документа от изминалия програмен период (2014-2020) и на три, актуални в момента, регулиращи и формулиращи енергийната политика на ниво община Рила. Особено внимание ще бъде отделено на реализираните и предвидени възможности за въвличане и участие на всички заинтересовани страни в процеса на планиране, изпълнение и контрола върху мерките за енергийна ефективност. На база на информацията от тези анализи ще бъдат направени препоръки за подобряване на стратегическите документи на община Рила с цел постигане на ефективно гражданско участие в тяхното изпълнение. Проектът се изпълнява от Българско училище за политика „Димитър Паница“  в партньорство с водещата организация Асоциация на българските градове и региони и се финансира от Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ), съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.