Съвместни решения за по-добро управление на община Добрич (2022-2023)

Проект „Съвместни решения за по-добро управление на община Добрич“ цели по-ефективно прилагане на принципите на демократичното управление и на обществен контрол върху публичните политики чрез по-активно гражданско участие в община Добрич.  Като част от проекта ще бъдат изследвани и анализирани възможностите за участието на различните заинтересовани страни при изработването на политики и вземането на решения в общината и кои са сферите и начините за участие, които ги интересуват. На база резултатите от анализа, софтуерът „Консул” ще бъде въведен пилотно. Така Добрич ще стане първата българска община, която го използва. Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ), съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.