Лидерство, комуникация, политически процеси – част от темите във втория модул от обучението на Борда на бежанците

Седмица след първото обучение Бордът за застъпничество и приобщаване на бежанците в България премина на 25 и 26 март и втория модул от своето обучение.  На база обратните връзка от обучаемите и заложените цели за работа и дейности на Борда, Българското училище за политика изготви двудневната обучителна програма. В нея място намери темата за ефективната комуникация в социалните мрежи. Проф. Десислава Бошнакова, ръководител на департамент „Медии и комуникация“ в Нов български университет, изнесе пред аудиторията данни от януари 2023 г., според които 59.4% от населението на света са потребители на социални медии като всеки потребител прекарва средно над два часа на ден в една или повече социални платформи.  Проф. Бошнакова представи особеностите на някои от най-често използваните социални мрежи и даде препоръки за най-удачното им ползване, съобразно конкретни цели. След края на лекцията представителите на Борда на бежанците създадоха по групи пост за различни социални медии и получиха обратна връзка за работата си от специалиста по комуникации.

Голяма част от времето на втория обучителен модул бе отделено за пълното представяне на идеята за създаването на Борда. За планираната негова работа в тясна връзка с Върховния комисариат на ООН за бежанците(ВКБООН) говори Рукия Азиз, съветник по закрилата (работа в общността) към ВКБООН. Темата бе продължена и с обсъждане на правилата за работа на Борда,  разпределението на функциите, на дейностите в него, вътрешната комуникация, бъдещото негово лого и име.

Вторият учебен ден от втория обучителен модул започна с лекция на преподавателя по политически науки Христо Панчугов. Той запозна бежанците, членове на Борда, с процеса на създаване на публична политика, даде основни знания за политическите партии и политическите процеси в България.  За местното управление в България и конкретно за работата на общините с бежанци и мигранти говори Анна Савова, представител на столичния район „Кремиковци“.  Психологът Калина Йорданова бе последния лектор за този модул. Тя постави акцента на лидерството и възможностите за управление на промените. След нейното изложение и последвалата дискусия членовете на Борда отново обсъждаха  възможностите за бъдещата ефективна работа на новото формирование. Това ще продължи и в третия модул, чието провеждане е планирано за месец май.

Създаването и обучението на Бордът за застъпничество и приобщаване на бежанците в България е част от проекта  „Партньорство за устойчиво приобщаване на бежанци“. Той се изпълнява от Център за развитие на устойчиви общности и Българско училище за политика „Димитър Паница“ с финансовата подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на ЕИП.